Flere endringer i lover og regler trer i kraft 1. august. Dette kommer på toppen av ny politikk som ble faset inn 1. juli, deriblant gratis ferje på små samband og gjeninnføring av flypassasjeravgiften.

1. august står blant annet skolefritidsordningen for tur. Regjeringen og budsjettpartner SV har vedtatt at alle førsteklassinger i hele landet skal få gratis SFO i tolv timer hver uke. I tillegg får 60 kommuner mulighet til å gi gratis fulltidsplass til førsteklassinger fra familier med lav inntekt.

Regjeringspartiene Ap og Sp ble i Hurdalsplattformen enige om å gradvis innføre SFO for alle førsteklassinger, så dette er et steg på veien.

Ny brillestøtteordning for barn

Mandag 1. august iverksettes også en ny støtteordning for barn som trenger briller.

Den nye ordningen gir barn som falt ut av ordningen med behandlingsbriller i 2020 (briller til forebygging eller behandling av amblyopi), en ny rett til brillestøtte.

– Denne brillestøtteordningen vil gi barn og familier som trenger det, hjelp til å få en god brille, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Ordningen vil omfatte rundt 140.000 barn, i tillegg til dem som får dekket briller etter eksisterende støtteordninger. Ordningen gjelder fram til barnet fyller 18 år.

Regjeringen innfører en ny støtteordning for barn med briller 1. august. Foto: Jan Haas / NTB

Fraværsgrense-comeback

Når elevene er tilbake på ungdoms- og videregående skoler i august, er også den omstridte fraværsgrensen tilbake.

– Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Fraværsgrensen er på 10 prosent. Den ble fjernet under pandemien, blant annet for å forhindre at elever med luftveissykdom gikk på skolen og smittet andre.

Regjeringen har for øvrig varslet at de vurderer endringer i fraværsreglementet.

Fraværsgrensen er tilbake på videregående skoler. Foto: Berit Roald / NTB

Småkutt i kontantstøtten

1. august gjøres det også et lite kutt i kontantstøtten. Tidligere er den blitt gitt til og med den måneden man ikke lenger har rett på støtte, men nå blir det slutt på dette.

– Det betyr at kontantstøtte ikke lenger gis for den kalendermåneden barnet har plass i barnehage. Har barnet plass i barnehage fra august, gis kontantstøtte til og med juli, opplyser regjeringen.

Foreldrepenger

En annen endring som trer i kraft, gjelder for fedre av barn født etter 2. august 2022. De får nå selvstendig rett til åtte uker med foreldrepenger. Det vil si at far kan ta ut foreldrepenger i åtte uker uten at mor går ut i aktivitet.

– Far får også mulighet til å ta ut inntil to uker med foreldrepenger i forbindelse med fødselen. Hvis far velger dette, får han to uker mindre igjen til senere, opplyser Barne- og familiedepartementet.

Barnekoordinator

Fra 1. august blir det også innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Dette skal gis til «familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester».

Endringer i velferdstjenester

1. august skjer det også en rekke andre endringer i velferdstjenestelovgivningen. Blant annet innføres det harmoniserte regler om samarbeid mellom velferdstjenestene.

En forskrift om individuell plan trer også i kraft. Dette innebærer at det kommer harmoniserte regler om en individuell plan som opprettes i helse- og omsorgstjenesten, barnevernstjenesten og Arbeids- og velferdsforvaltningen.