Fylkestinget går for bypakker

Fylkestinget har vedtatt å gå inn med 286 millioner kroner i investeringsmidler til bypakker for de tre største byene i Møre og Romsdal.
Nyheter

Vedtaket ble gjort mot stemmene fra Frp. Denne saka er ennå i en tidlig fase, og kommer som et innspill til prioriteringene på neste års riksvegbudsjett. Frp er mot bypakkene, KrF er for bypakker, men mener saka er altfor umoden til å fatte vedtak.

Men Gunn Berit Gjerde (V) la vekt på at det er viktig å forberede seg og holde trykket oppe, dersom byene i vårt fylke skal komme inn under ordningen med statlige midler for å løsemiljø- og trafikkutfordringer.

Flertallet gikk inn for innstillingen, som betyr at fylkeskommunen skal inn med 286 millioner kroner i investeringsmidler fram til 2030, 20 millioner i årlige driftsmidler og ti millioner til satsing på økt kollektivtransport.

I vedtaket heter det at en stor del av bypakkemidlene må gå til kollektivtiltak, gang- og sykkelveger.

Byene i Møre og Romsdal er så langt ikke planlagt med i den statlige ordningen med bypakker. Målgruppa til styremaktene er de ni største byene i Norge.

I møtet fremmet Frp forslag om at krabbefelt på E 39 over Ørskogfjellet må inn på riksvegbudsjettet neste år, men dette fikk bare 11 stemmer og falt.