Biskopen bryter ut på grunn av homofili

Presteforeningen starter arbeidet med en liturgi 
som gjør at også homofile kan vies i kirka. Det er Ingeborg Midttømme sterkt uenig i.

Uenig med Presteforeningen: Biskop Ingeborg Midttømme mener ekteskapet er mellom kvinne og mann, slik det står i Bibelen. – At staten har endret sin forståelse av ekteskap, betyr ikke at Kirken skal endre sin forståelse, sier biskopen til Romsdals Budstikke. 

Jobber med vielsese for homofile
  • Den norske kirke har i dag en vigselsordning som innebærer en liturgi for å vie mann og kvinne.
  • Høsten 2013 ønsket åtte av 12 biskoper at kirken også skal kunne vie homofile. Et mindretall på fire var imot; Møre-biskop Ingeborg Midttømme, Ole Christian Kvarme, Håkon Nordhaug og Stein Reinertsen.
  • I desember 2013 vedtok et enstemmig sentralstyre i Presteforeningen at «Kirken må starte arbeidet med vigselsliturgi som også omfatter ekteskapsinngåelse av likekjønnede».
  • Presteforeningen hadde da 2.507 medlemmer. I ettertid har flere enn 50 prester meldt seg ut av Presteforeningen fordi de er uenig i at kirken skal åpne for å vie homofile.
  • Saken kommer til drøfting på Kirkemøtet i Kristiansand i april. Kirkemøtet utgjøres av 11 bispedømmeråd medregnet biskopene.
Nyheter

Biskop Ingeborg Midttømme vil at homofile skal få leve gode, trygge liv.

– Men kirka kan ikke hoppe bukk over det Jesus har sagt om ekteskapet mellom kvinne og mann, sier mørebispen og melder seg ut av presteforeningen.

Biskop Ingeborg Midttømme (53) har meldt seg ut av presteforeningen. Dette er fagforeningen hun selv satt som leder for gjennom fem år. Bakgrunnen er at presteforeningen i desember i fjor enstemmig vedtok at kirka må starte arbeidet med en liturgi som gjør at også likekjønnede kan vies i kirka.

– En umulig situasjon

– Det ble en helt umulig situasjon for meg. Jeg er utsending til Kirkemøtet i april. Der kunne jeg møtt som medlem av Presteforeningen og blitt tatt til inntekt for en et helt annet syn på ekteskap mellom homofile enn hva jeg selv mener, forklarer biskop Ingebjørg Midttømme når Romsdals Bud-stikke møter henne på bispekontoret i Molde.

Mandag ettermiddag sendte hun e-post til Presteforeningen med beskjed om at hun melder seg ut.

– Hva var grunnen til at du valgte å forlate Presteforeningen du selv satt som leder for fra 2003 til 2008?

– Dette er et vanskelig spørsmål i kirka vår. Både da jeg var leder i Presteforeningen og som biskop har jeg ment at det skal være rom for prester som både er for og mot homofilt ekteskap. Fagforbundet teologene har i flere år hatt som kampsak å endre liturgien med tanke på å åpne for vigsel av likekjønnede. Presteforeningen har ikke vært så entydig, fram til sentralstyret før jul vedtok at Kirken bør starte arbeidet med en liturgi som også omfatter ekteskapsinngåelse for homofile. Mitt syn på homofilt ekteskap er velkjent. Når jeg er delegat til kirkemøtet i april, der saka skal drøftes, ville jeg blitt tatt til inntekt for Presteforeningens syn, som er et annet enn mitt eget. Det er trist å melde seg ut av Presteforeningen som jeg har investert så mange års arbeid i, sier Ingeborg Midttømme.

– Når prestene er uenig i synet på homofilt ekteskap, ville det ha hjulpet å bruke mer tid?

– Nøkkelen til å forstå saka ligger i begrepet liturgi. Jesus sier at ekteskapet er mellom kvinne og mann (Matteusevangeliet kapittel 14, vers 4 til 6). Dette er forståelsen av ekteskapet i kirkelig forstand. At staten har endret sin ekteskapsforståelse, betyr ikke at Kirken skal endre sin. Det er ikke Kirkens ansvar. Kirka kan ikke hoppe bukk over det Jesus har sagt, forklarer biskopen.

Hun legger til at hun har stor forståelse for at mennesker ønsker å leve sammen med en av samme kjønn, blant annet for å få trygghet, visshet og være nærmeste pårørende.

– Men ikke alle samboende ønsker å gifte seg, legger biskopen til.

– Hvilket råd vil du gi til dine prester i Møre bispedømme i denne saka?

– Alle som er prester er forpliktet til kirkas ordninger. De må gjerne mene at ordninger må endres, men inntil Kirkens ordninger er endret, må prestene være lojale og forholde seg til gjeldende ordning, også når det gjelder vigsel.

– Godt samhold

Møre bispedømme omfatter rundt 85 prester, medregnet sjukehusprester og fengselsprester.

– Hvordan forholder du deg til prester som har et annet syn enn du selv?

– Vi har et godt samhold og lojalitet i Kirken. Som øverste leder er jeg satt til å forvalte regler og ordninger. Det er viktig at alle blir møtt med respekt og at alle viser lojalitet. Før eller siden kommer dagen da flertall blir mindretall. Det er viktig at vi snakker sant om det som er vanskelig og står sammen, ikke undergraver hverandres prestetjeneste.

– Saka om liturgi for vigsling av homofile kommer opp på kirkemøtet i april. Hva venter du kommer til å skje da?

– Det blir et veldig krevende møte. Interessemotsetningene blir skjerpet. Jeg merker at det allerede er lobbyvirksomhet. Min oppfordring til medlemmene er å holde fram med å ha frimodighet til å være en god kristen. Vi har så mye til felles i troen på Jesus, sier Ingeborg Midttømme.