Spareplanen settes i verk

- Mulig å spare 352 millioner kroner, sier direktør Eidsvik

Billigere og mer effektivt: Styreleder John Harry Kvalshaug (t.v.) og styremedlemmene Svein Anders Grimstad, Trine B. Sevaldsen og Knut Ivar Egset og resten av styret var enig med direktøren om å sette i gang et omfattende omstillingsarbeid i sjukehusa. Kravet er å drive billigere, mens kvaliteten skal bedres. Foto: Richard Nergaard 

Nyheter

Direktør Astrid Eidsvik får full oppslutning i styret for å sette i verk det største effektiviseringsarbeidet i Helse Møre og Romsdal. 

- Sammenligner vi oss med de mest effektive helseforetakene, har vi potensial til å spare 352 millioner kroner, sa direktør Eidsvik på dagens styremøte.

Ikke funksjonsfordeling nå

Funksjonsfordelinger mellom sjukehusa i Møre og Romsdal skal ikke skje nå. Den debatten skal helseforetaket ta når utviklingsplanen for hele Møre og Romsdal tas i løpet av neste år. Det vedtok et enstemmig styre i Helse Møre og Romsdal i ettermiddag.

Administrerende direktør Astrid Eidsvik ba styret om å få sette i gang en omfattende effektivisering om omstilling for å klare å nå målet, der helseforetaket må spare kostnader for 160 millioner kroner neste år, eller øke inntektene for tilsvarende beløp. Styret var enig med direktøren.

- Bedre enn landsgjennomsnittet

- Vi er bedre enn landsgjennomsnittet, men vi må måle oss opp mot de beste i landet. Klarer vi å bli best, kan vi hente inn 352 millioner kroner.  I lys av dette vil jeg vise styret at vi har et potensial til å bli bedre og mer effektiv. For eksempel kan det være at pasientene våre blir liggende for lenge på sjukehus, sier direktør Astrid Eidsvik.

Direktøren la til:

- Vi skal gå inn i det største og mest omfattende omstillingsarbeidet i vår historie. Vi er ikke dårlig, men vi er nødt å bli best skal vi klare å holde budsjettrammene. Vi må dreie behandlingen fra inneliggende behandling til dagbehandling, sier Eidsvik.

Tok sjølkritikk

Direktør Eidsvik tok sjølkritikk for at helseforetaket ikke har klart å nå de økonomiske målene som var satt for 2013. Tidligere i styremøtet sa hun at en av årsakene til manglende økonomiske resultater har vært at ikke alle lederne har vært like dedikert til å sette i verk omstillingstiltak. Under budsjettbehandlingen sa Eidsvik:

- Er det  en tydelig vilje og evne til å gjennomføre omstillingstiltaka i organisasjonen? Tallene for 2013  taler for seg selv. Dette handler om vi klarer å få til dette som ledere. For 2013 har vi ikke klar å få til dette, meg selv inkludert. Det er ikke noe forsøk på å skyve ansvaret nedover i organisasjonen. Vi har organisasjon som består av særdeles dyktige, dedikerte medarbeidere, også på ledernivå. Men hele tida handler det om å ha oppmerksomheten rettet mot rett sted. Vi ser at vi har sviktet på gjenomføringsevnen.

Vil ha bedre rapportering

Den evnen har vært dårlig, bare vel 40 prosent. Tidligere i Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre var gjennomføringsevnen av tiltak oppimot 80 prosent. Og vi må bli bedre til å rapportere hva vi har oppnådd, sa Astrid Eidsvik.

I styret ble direktørens invitt til et stort omstillingsarbeid positivt mottatt.

Mindre pasientbehandling

Styreleder John Harry Kvalshaug sa det slik:

- Jeg leser budsjettforslaget slik at vi inviteres til å være med å tenke det beste. Utviklingsplanen for hele Møre og Romsdal må være økonomisk bærekraftig. Det skal foregå mindre pasientbehandling i Møre og Romsdal i 2014 enn det som var målet for i år. Bekymrer meg er de små pengene vi har til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr. Også bekymret over at vi ikke  klarer å trappe opp forskningen vår. Radaren på oss ovenfra har fått et litt annet senkningsnivå enn i forrige måned. Vi har fått større oppmerksomhet på den daglige driften enn på den langsiktige strategi en.

- Må forholde oss til rammen

Nestleder Petter Bjørdal er også med på effektiviseringen som skal gi resultater neste år:

- Det kan ikke understrekes nok: Vi må ha fokus på handlingsrommet. Må slutte å bry oss med alt vi ikke får gjort noe med, for eksempel statsbudsjettet og finansieringsmodellen. Vi må forholde oss til rammen vi har. Ledelse handler ikke bare om det som skjer fra direktør og nedover, men også om hva styret er interessert i.

Konkret tidsplan

Styremedlem Kirsti Slotsvik ønsker en konkret tidsplan for hva som skal skje og hva den økonomiske effekten vil bli.

- Det viktigste for Helse Møre og Romsdal er tidsplanen og gjennomføringsplanen for tiltakene. Når vi ser tilbake på 2013 handler det om å få landet de ulike tiltakene som skal settes i verk. Ting må landes i riktig rekkefølge.

Tror ikke på julenissen

Styremedlem Torbjørg Vanvik, som er Helse Midt-Norges representant i styret, var enig i direktørens forslag til hverdagseffektivisering:

- Gjennomgangen viser at det er den dagligdagse virksomheten som er viktigst. Finnes svært sjelden skap å åpne der du finner titalls millioner kroner. Jeg tror ikke på julenissen, enten han heter Bent Høie eller annet. Men vi som styre må komme oss tettere på driften. Som styre må vi få oss forelagt hvilke tiltak skal gjennomføres og hvilken effekt vil tiltakene gi? Den økonomiske bærekrafta Helse Møre og Romsdal har i 2014, vil være ganske avgjørende for hvilken bærekraft vi har når det nye sjukehuset skal bygges. Det er ikke lenge til en lånesøknad skal skrives, sa Torbjørg Vanvik.

Ser ikke svart på det

De ansattes representanter i styret er også med på effektiviseringslinja for å spare penger:

- Vi ansatte ser ikke så svart på det vi skal  inn i, men har ei positiv holdning til at vi skal klare omstillingen, sa styremedlem Kaspara Tørlen.

Styret vedtok enstemmig forslaget til 2014-budsjett. Direktørens forslag innebærer at det er et gap på 70 millioner kroner som ikke er dekket inn, men direktøren lover styret å komme tilbake med konkrete tiltak som kan dekke 40 millioner kroner av gapet. Resten, 30 millioner kroner, skal det jobbes med utover vinteren.