- Kutt rammer de eldre

For mennesker med demens og andre psykiske lidelser vil det være et tilbakeslag om alderspsykiatrien på Hjelset bygges ned. Det mener tillitsvalgte som snakker de eldres sak.

Snakker de svakestes sak - Alderspsykiatrien har aldri vært den som har ropt høyest. Vi vil innstendig oppfordre styret i helseforetaket opprettholde døgnpostene på Hjelset og Ålesund, og ikke redusere sengeantallet med seks senger for alderspsykiatriske pasienter, sier tillitsvalgt Svanhild Kjærvik (t.v.) og Marit Stokkeland i psykiatrien på Hjelset. 

Alderspsykiatrisk tilbud:
  • Siden 1989 har det vært alderspsykiatrisk avdeling ved Molde sjukehus, Hjelset.
  • I dag omfatter tilbudet en døgnpost med seks senger for pasienter som skal utredes for eksempelvis demens, angst, depresjon og rus. Avdelinga har også poliklinikk og ambulant team som reiser rundt til kommunene.
  • Det arbeider 37 personer ved avdelinga. 25 av disse er ved sengeposten. Flere arbeider også i ambulante team.
  • Døgnenheten kan bli lagt ned på Hjelset og slått sammen med Ålesund som et tiltak for å spare penger i Helse Møre og Romsdal.
Nyheter

- Uklokt og fullstendig i strid med utviklingen. Det mener de tillitsvalgte ved alderspsykiatrisk avdeling på Hjelset om tankene administrerende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal nylig la fram om å avvikle døgnenheten på Hjelset og slå sammen med Ålesund.

Behovet er stort

Romsdals Budstikke møtte i går spesialsjukepleier Marit Stokkeland, som er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, og vernepleier Svanhild Kjærvik som er tillitsvalgt for Fagforbundet. De mener det er stort behov for både et alderspsykiatrisk døgntilbud på Hjelset og et tilsvarende i Ålesund.

Fram til 2008 hadde Hjelset fylkesfunksjon for psykiatri. I 2008 ble psykiatrien delt, med begrunnelsen at pasientene på Sunnmøre skulle få behandlingstilbud nærmere der de bodde.

- Gjelder ikke nærhetsprinsippet lenger nå? spør Svanhild Kjærvik.

De sjukeste pasientene

Både Kjærvik og Marit Stokkeland er opptatt av at pasientene må få det best mulige behandlingstilbudet, også eldre pasienter i psykiatrien.

- De eldre som kommer til døgnenheten, er de sjukeste psykiatriske pasientene som trenger å bli utredet for å bringe klarhet i hvilke lidelser de har. Oppholdet på døgnenheten går som regel fra to uker til fire uker. Dette er ei sårbar gruppe mennesker som også er svært avhengig av sine pårørende. Å legge ned sengeposten på Hjelset og slå den sammen med Ålesund, vil innebære lengre reiseavstand for pasienter og pårørende som i dag kommer til Hjelset. Flytting skaper uro. Og så skal vel det nye fellessjukehuset også inneholde alderspsykiatri? påpeker Stokkeland og Kjærvik.

Samarbeider med nevrologene

På Hjelset er det siden 1989 bygget opp et bredt fagmiljø innenfor området alderspsykiatri.

- Vi har også et nært og godt samarbeid med nevrologisk avdeling på Molde sjukehus – ei avdeling som har fylkesfunksjon for hele Møre og Romsdal. En vesentlig nærhet går tapt dersom døgnenheten flyttes og fagmiljøet her svekkes, understreker Marit Stokkeland.

Uforstående

De ansatte på Hjelset forstår ikke at psykiatriske tilbud som fungerer svært godt, skal svekkes og flyttes når man ser at antall eldre kommer til å øke kraftig fram til 2020–2025.

- Jeg våknet klokka fem i morges og ble liggende og tenke med bekymring på hvorfor helseforetaket planlegger å svekke et godt fagtilbud til ei pasientgruppe som må kalles den svakeste av de svake? Er all uroen skapt bare fordi helseforetaket må spare penger? spør Svanhild Kjærvik.

Må bevare fagmiljøet

Marit Stokkeland legger til at de ansatte i alderspsykiatrien på Hjelset også driver veiledning og opplæring av kommunehelsetjenesten i Romsdal og på Nordmøre. Et bredt fagmiljø er noe hele regionen nyter godt av, mener hun.

- Hvilket budskap vil dere sende til styret i helseforetaket?

- Behold begge de alderspsykiatriske døgntilbudene! Det strider mot Regjeringens ambisjoner om å satse på psykiatrien når man i Møre og Romsdal tenker på å redusere antall døgnsenger fra 14 i dag til åtte. Vi har ikke vært blant dem som har ropt høyest, men vi håper helseforetaket besinner seg før de river ned et fagmiljø som har blitt bygget opp over flere tiår. Pasientene fortjener et trygt og forutsigbart behandlingstilbud, sier Marit Stokkeland og Svanhild Kjærvik.