Tsunamifaren avblåst for Opdøl-tomta

Opdøl på Hjelset kan igjen bli aktuell som tomt for nytt sjukehus

Tsunamifritt: Sjukehusområdet på Opdøl sett fra sjøen. Nå ligger alle murbygningene over den nye tsunamigrensa, som Norges geologiske institutt (NGI) har beregnet. Dermed er det igjen plass nok der for et akuttsjukehus.?Foto: Kjell Langmyren 

Kritiserte: Ordfører Torgeir Dahl (H) kritiserte fylkesmannen, Frank O Sæther (Ap), t.h., kritiserte helseforetaket. Begge argumenterte de for bynær sjukehustomt.?Foto: Per Kåre Tveeikrem 

Nyheter

Det er selveste tsunamifaren fra Opstadhornet som nå er avblåst for Opdøl. Dette skjer i en fersk rapport fra Norges Geologiske Institutt (NGI).

Rabalder

Det skapte stort rabalder i 2005 da både Opdøl og Lergrovik fikk stemplet uegnet som sjukehustomt. Asplan Viaks transportanalyse hadde utpekt nettopp Årø som den mest sentrale fellestomta både for pasienter, ansatte og besøkende, mens Opdøl hadde sterke tilhengere både i by og land.

I god tid før 1. april slo imidlertid fagfolkene i fylkeshuset alarm. De mente at en 20–30 meter høg flodbølge vil feie inn Romsdalsfjorden dersom den løse delen av Opstadhornet rasert.

Dermed forsvant hele sjukehustomta på Lergrovik mens alt nedenfor den tidligere riksvegen på Opdøl ble sjukmeldt, slik at uinteressant lite var igjen. Nasjonale sikkerhetskrav krever null tvil om at akuttsjukehus ikke ligger utsatt til for naturkatastrofer. Det hjalp ikke at det ble skumlet i flerfoldige kroker. En sjukehustomt under fylkets tsunamigrense var dødfødt hos nasjonale myndigheter.

Avdramatisering

Det har siden vært bred enighet blant ekspertene om at det er teoretisk muligheter for at utrasing kan skje. I en nasjonal rapport i 2006 fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) ble Opstadhornet utpekt som en av 21 fjellsider med fare for større ras. Det er konsekvensene av en slik naturkatastrofe som nå avdramatiseres.

I 2005 satte fylkeshuset sikkerhetsgrensa for oppskylling på Opdøl til hele 18 meter. Nå har NGI redusert den til 5,5 meter.

– Her er det også tatt høgde for at havet stiger med 70 cm fram til år 2.100, sier kommunalsjef Eirik Hoemsnes i Molde til Romsdals Budstikke. Han var adm.dir. i Helse Nordmøre og Romsdal da sjukehusstrukturen ble utredet i 2002.

– Hva har skjedd med tsunamibølga?

– Ny kunnskap. Det er mye mindre fjellmasse i bevegelse på Opstadhornet enn hva man trodde i 2005. Dessuten har man fått ny kunnskap om størrelsen på flodbølger når fjell raser ut i fjorden.

– Er Opdøltomta friskmeldt?

– Ja, i betydningen at den er stor nok. Hele tomta er 190 dekar. Kravet fra helseforetaket er 120 dekar. 105 dekar på Opdøl ligger over kote 5,5 meter. Dette er mer enn plass nok for selve akuttsjukehuset. Parker og parkering kan godt ligge under tasunamigrensa, sier Heggemsnes.

Det er Molde kommune som har bestilt rapporten. Etter at nye beregningsmodeller reduserte tsunamibølgene i Storfjorden dramatisk, ville man vite om det samme var tilfelle også i Molde.

Formannskapet planlegger comeback for Eikrem som sjukehustomt.

Dette ble klart da formannskapet behandlet planprogrammet for «Nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal». Hensikten er ikke å slåss for Eikrem nå, men å unngå å tape muligheten om sjansen oppstår.

Derfor ble det enighet om at rådmannen skal legge fram et forslag om dette til kommunestyret 17. oktober. Det er Helse Møre og Romsdal, som de blå blå vil legge ned, som bestemte at fellessjukehuset skal ligge på aksen Hjelset–Frei. Frank Ove Sæther (Ap) kritiserte jobben.

Svikt?

– Helse Møre og Romsdal ble opprettet nettopp for å se å se sjukehustilbudet i fylket under ett. Det gjør de ikke, sa Sæther.

Det var fylkesrådmannen i Oppland som tente gnisten. Han påpekte i sin høringsuttalelse at nasjonale retningslinjer tilsier sjukehus i byer.

Kritiserte fylkesmannen

– Et vesentlig argument. Vi må avgi en høringsuttalelse som aksepterer felles sjukehus, men ikke binder oss til Hjelset – Frei. Vi bør gi uttrykk for at byalternativet er likeverdig, sa Kåre Ellingsgård (Ap).
Tekst.m.innrykk: Ordfører Torgeir Dahl (H) var hjertenes enig. Samtidig kritiserte han fylkesmannen Lodve Solholm for ikke å vokte de statlige retningslinjene. – Jeg opplever ham som svært utydelig i sin høringsuttalelse, sa Dahl.