60 dagers fengsel for dyremishandling

To menn fra Romsdal dømt til fengsel og ti års forbud mot dyrehold etter dyretragedie

Mattilsynet fant flere døde sauer da de kom på inspeksjon. Foto: Mattilsynet 

Nyheter

Etter rettens vurdering er det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at til sammen 70 sauer og lam har vært utsatt for grov dyremishandling gjennom brudd på bestemmelsene som nevnt i tiltalen, heter det i dommen fra Romsdal tingrett.
Retten dømmer to menn i 60- og 70-åra fra Romsdal til likelydende straffer: 60 dagers fengsel, forbud mot aktivitet som omfattes av dyrevelferdsloven for en periode på ti år, og sakskostnader på 7.000 kroner.Aktor Tove Alfarnes Melsæter la i sin prosedyre ned påstand om 90 dagers fengsel for den ene tiltalte som hadde tatt på seg å stelle sauene, og 60 dagers fengsel for den andre som formeldt sto som eier – dessuten tap av retten til dyrehold for en periode på 10 år. De tiltalte nektet straffskyld, og forsvarerne la ned påstand om frifinnelse.

Mange dyr

Retten viser til at saken omhandler et stort antall dyr, at det medførte sterke plager for dyra, og at mishandlingen pågikk over en lengre periode.
- Dyra må ha blitt påført omfattende fysisk og mental skade og smerte når flere dyr sultet til de døde, og de andre var så sterkt avmagret at det knapt kunne stå på beina. Alle dyra ble kassert etter slakting på grunn av avmagring. Videre var mesteparten av dyra ute på vinteren, og flere av disse var drektige for lamming til våren. Det er åpenbart at dette stilte krav til oppfølging og tilgang av dyrefôr og andre tiltak for dyrevelferd, noe hver av de tiltalte har neglisjert. På denne bakgrunn finner retten bevist at hver av de tiltalte har grovt overtrådt bestemmelsene i tiltalen, heter det blant annet i dommen.

-  Utsatt for lidelse

Etter rettens syn er sauene og lammene blitt utsatt for stort stress, smerter og lidelser.
 Underernæringen har påført dyrene ufattelige lidelser over en relativt lang periode.
Videre har kampen om mat trolig ført til rivalisering blant dyrene, der de sterkeste individene har underkuet de svakeste, som derfor ble påført et særlig stress.
Dyreholdet har over en relativt lengre periode vært nærmest totalt neglisjert og skjødesløs i ivaretakelsen av dyrene, og de tiltaltes unnlatelser grenser opp mot det forsettlige.
Det foreligger sterke allmennpreventive hensyn for en streng straff, skriver retten, og poengterer at saken omhandler grov dyremishandling.

Ingenting formildende

Retten kan ikke se at det foreligger formildende omstendigheter i saken, og idømmer de to også tap av retten til husdyrhold etter dyrevelferdsloven i 10 år.
Retten finner ikke grunn til å unnta fra forbudet katt og hund som kjæledyr.