- Store mørketall

For få voldtekter anmeldes, for mange henlegges og blir ikke pådømt. Det mener justisminister Grete Faremo.
Nyheter

I går besøkte Faremo Molde Sanitetsforening. For å høre om Sanitetsforeningens Stopp Vold mot kvinner-aksjon, men også for å snakke om vold i nære relasjoner. Sist fredag la justisministeren fram den første stortingsmeldinga om vold i nære relasjoner. 75 millioner kroner ekstra settes av til arbeidet.

Stort omfang

- Dessverre er det altfor mange som er utsatt for vold i nære relasjoner. Den arenaen der vi alle tenker at det skal være tryggest, så er det ikke det for alle. Regjeringen har arbeidet med handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i mange år, og vi er blitt mer bevisst på omfanget av dette problemet, sier Faremo, som mener denne volden ofte er tabubelagt. Nå skal det gjøres omfangsundersøkelser hvert femte år, for å se utviklingen.

- Det er gjort få omfangsundersøkelser rundt dette, men de vi har antyder at så mange som mellom 75.000 og 150.000 rammes i Norge hvert år, sier Faremo. Hun anslår at dette koster samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig.

Få anmeldes

Faremo la også vekt på at regjeringa også har en egen plan mot voldtekt. Justisministeren kom direkte fra et møte med en skoleklasse i Oslo, der temaet nettopp var voldtekt. Der ble det diskutert ideer for en holdningskampanje mot den festrelaterte voldtekten.

- Det er den som øker mest. Og også dette handler om grenseoverskridelser i det som skal være trygge omgivelser, sier Faremo.

- Det er gjort undersøkelser som tyder på at det kan være så mye som 12.000–13.000 voldtekter i året i Norge. Kanskje enda flere. Men det er bare 2.500 som anmeldes. Det er også en høy henleggelsesprosent og for få pådømmelser, sier Faremo.

Nye verktøy

Justisministeren poengterer at politiet har satset på å utvikle verktøy for tjenestemenn som kommer til et voldtektsåsted for ikke å ødelegge b evis, og for å bidra til at ofrene får profesjonell hjelp. Det er også utviklet teknikker for tjenestemenn som går inn i voldsutsatte familier. Pilotprosjektet Sara ved Stovner politistasjon handler om risikovurdering og forebyggende tiltak ved partnervold, og planen er å rulle prosjektet ut nasjonalt, opplyser justisministeren. Hun tror økt fokus på vold i nære relasjoner over tid vil redusere problemet.

- Jeg ser nå at i årets prioriteringsliste fra Riksadvokaten så er denne kriminalitetsformen høyt på prioriteringslista. Politimesteren i Oslo setter ressurser på dette, og jeg hører det samme fra helsesektoren. Klarer vi å gjøre dette riktig, vil vi også klare å hjelpe flere, sier Faremo.

Mangesidig

Sanitetsforeningen vil at flest mulig bærer den røde knappen som signaliserer nulltoleranse for vold mot kvinner.

- Dette er ikke bare et kvinneproblem. Det er et helseproblem, et sosialt problem, et kriminalitetsproblem og et likestillingsproblem, sier Eva Refsnæs, leder i Molde Sanitetsforening.