Sjukehustomter flyttes høgere på grunn av rasfare fra Opstadhornet

Sjukehustomtene på Opdøl og Lergrovik må flyttes langt høgere i terrenget, for ikke bli rammet av en flodbølge fra Opstadhornet. Det viser en fersk rapport.
Nyheter

Molde: Det er Norges geotekniske institutt som har utarbeidet rapporten, som griper direkte inn i striden om hvor "Nye Molde sykehus" skal bygges. Styret i Helse Midt-Norge har tidligere gitt sitt prinsipp-ja til Opdøl som sjukehustomt. Nå viser rapporten at nettopp Opdøl ligger mest utsatte til hvis Opstadhornet skulle rase ut og skape en lokal tsunamibølge.

Kjempebølger.

Rapporten er utarbeidet for Helse Nordmøre og Romsdal. Den inngår i deres konsekvensutredning om de fire alternative sjukehustomtene i Molde. Tidligere har beredskapsavdelingen i Møre og Romsdal fylke advart mot at Opdøl og Lergrovik kan bli rammet av en monsterbølge. – Det er viktig å få med konsekvensene av en flodbølge inn i konsekvensutredningen vår om tomtealternativene til nye Molde sjukehus. Sjukehus bør jo ikke ligge mest utsatt til hvis ulykken rammer. Nå unngår vi å få pålegg om ekstrautredning i etterkant, sier prosjektleder Gudmund Moen i helsebygg Midt-Norge til Romsdals Budstikke.

Oppdøl verst.

NGI-rapporten slå fast at dagens sjukehustomt Lundavang (40 m over havet) og golfbanen på Eikrem (90 m o h) ligger på absolutt trygg grunn, selv om det aller verst tenkelige skulle hende. Tomta på Opdøl ligger både lavest i terrenget - fra fem meter over havet - og rammes av de høgeste bølgene. Tsunamien vil skylle høgere opp på land der enn på Lergrovik. Lergroviktomtas laveste punkt er ti meter over havet.

Overskylling.

– Ved Lergrovik vil bølgen i hovedsak komme langsmed land. Ved Hjelset vil bølgen komme rett inn mot neset og terrenget er meget slakt. Derfor er det anslått en høgere oppskyllingsfaktor der, skriver NGI i rapporten. Rapporten viser at et kjemperas på 35 millioner kubikkmeter stein, vil skylle inn på land i opptil atten meters høgde på Opdøl. Høgste teoretiske oppskyllingshøyde på Lergrovik er femten meter. Et relativt lite ras på tre millioner kubikkmeter stein, som utgjør under ti prosent av rasfarlig masse på Opstadhornet, gir minimum 5-7 meters oppskyllingshøyde på Opdøl. Økes volumet til åtte millioner kubikk, feier sjøen over 6-10 m høgt land på Lergrovik og 7-12 meter på Opdøl. – Det betyr at lokaliteten på Hjelset ligger utsatt til for bølger fra alle scenariene, mens lokalitetene på Lergrovik ligger utsatt til for de 2-3 største. Det understrekes at resultatene er beheftet med relativt stor usikkerhet da det har vært nødvendig å gjøre en rekke antakelser, skriver NGI.

Flytting.

Bølgeskvulpet betyr ikke at Lergrovik og Opdøl er utslått. Kun at tomtene må flyttes høgere i terrenget. Foreløpig vet man ikke om flyttingen gjør disse tomtene mindre egnet eller ikke. – Vi ser nå på forskyvning av beliggenheten på Opdøl og Lergrovik for å komme unna den teoretiske muligheten av en flodbølge. Det er særlig beliggenheten på Opdøl som må korrigeres. Arkitektene ser nå på dette. I tillegg må det lages en vurdering om mulighetene for å finne fornminner i det utvidete interesseområdet til sjukehustomta, sier prosjektleder Moen. – Hvor lang tid går før vi vet svaret? – Konsekvensutredningen blir ferdig i midten av september. Justeringen får derfor små praktiske konsekvenser for arbeidet med rapporten, sier Moen.