Store forskjeller på byene

God folkehelse i Ålesund og Molde - elendige tall for Kristiansund.

Tallene fra Folkehelseinstituttet: Grønt er over landssnittet, rødt er dårligere enn landssnittet. Grått betyr at feilmarginer gjør det vanskelig å si om man er over eller under landssnittet. 

Nyheter

Molde og Ålesund scorer mye bedre på folkehelse enn Kristiansund. Mens nordmørsbyen ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på det aller meste, kommer de to andre byene ut godt over snittet.

Tallene fra Folkehelseinstituttet er langt fra noen eksakt vitenskap, men satt inn i et system gir det et generelt inntrykk av norske kommuner i forhold til hverandre.

Folkehelsemålingen er satt sammen av mange statistikker. Totalt er kommunene målt på 34 punkter som alle påvirker folkehelsa. Vi har tatt med 26 av dem i oversikten over.

Lever lengst i Molde

Molde har lengst levealder for både kvinner og menn enn de to nabobyene. I Molde er forventet levealder 83,9 og 78,8 for henholdsvis kvinner og menn, og det er over to år mer enn i Kristiansund.

I forhold til landsgjennomsnittet scorer Molde best på lav dødelighet ved lungekreft og KOLS, vi har få med høgt blodtrykk, vi har få med diabetes type 2, og det er få med kolesterolplager. I tillegg scorer Molde bra på indikatorer rundt inntekt, ledighet, antall uføre og frafall i videregående skoler.

Mer grønt enn rødt

Også resten av romsdalskommunene gjør det ganske bra på undersøkelsen. De fleste har flere grønne (over landssnittet) enn røde (under landssnittet) felter. De aller fleste scorer grønt på ledighet og inntektsforhold, og det er også klart færre med psykiske lidelser i vårt område enn ellers i landet. Og kolesterolnivået ser ut til å være jevnt over bra.

Både Molde og omtrent hele distriktet for øvrig ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på muskel- og skjelettsjukdommer.

Les hele Molde-rapporten her

Bra i Ålesund - ille i Kristiansund

Ålesund: Scorer jevnt bra på det meste, og ligger plassert omtrent som Molde. Gjør det aller best i forhold til landsgjennomsnittet på uførhet og ledighet, mens byen kommer dårlig ut på røyking blant kvinner. Les hele Ålesund-rappporten her.

Kristiansund: Svært nedslående tall for nordmørsbyen. Har nesten ingen punkter der kommunen scorer over landsgjennomsnittet - unntakene er Diabetes 2 og inntekt - og på drikkevann der kommunen er i norgestoppen. Kristiansund gjør det omtrent dårligst i landet på psykiske lidelser, frafall i videregående skole og på nye krefttilfeller. Ligger ellers dårlig an på de fleste målepunktene. Les hele Kristiansund-rapporten her.

Sjekk din kommune:

For de andre kommunene er det verd å merke seg dette:

Aukra: Blant de aller beste kommunene. Scorer jevnt godt på det meste - aller best på ledighet og antall uføre. Les hele Aukra-rapporten her

Eide: Blant landets beste på blodtrykk og diabetes 2, men kommunen sliter ifølge rapporten med mobbing og skoletrivsel. Ligger også dårlig an på røyking blant kvinner. Les hele Eide-rapporten her

Fræna: Omtrent dårligst i landet på leseferdigheter i barneskolen, og scorer dårlig på røyking blant kvinner og overvekt blant menn. Gjør det bedre på psykisk helse, inntekt og ledighet. Les hele Fræna-rapporten her.

Gjemnes: Liten kommune med små tall og store utslag. Gjør det best på ledighet, inntekt, uføre, psykiske lidelser og hjerteplager. Dårligere på kolesterol og antall personskader som må behandles på sjukehus. Les hele Gjemnes-rapporten her

Midsund: Få innbyggere gir store utslag. Versting i Norge på endetarm og tykktarmskreft, og mye røyking blant kvinner. Scorer bra på psykiske lidelser, kolesterol og alt som går på ledighet og inntekt. Les hele Midsund-rapporten her

Nesset: Versting i Norge på mobbing i 10. klasse og på høgt blodtrykk. Liten kommune og små tall gjør at utslagene lett blir store. Les hele Nesset-rapporten her

Rauma: Positiv rapport for Rauma. Ingen store utslag verken på rødt eller grønt - men jevnt over er kommunen over landssnittet. Les hele Rauma-rapporten her

Sandøy: Også her er det store utslag pga få innbyggere. Bruker veldig lite medisin og har mindre plager enn andre i fylket, versting i landet på skoletrivsel. Scorer også svært høyt på ledighet og uførhet. Les hele Sandøy-rapporten her

Vestnes: Kommunen i vårt distrikt som har flest røde felt på de 26 punktene vi har tatt med fra undersøkelsen. Veldig lite lungekreft og kols - blant de verste på røyking, overvekt og psykiske lidelser. Les hele Vestnes-rapporten her

Slik fant de tallene

Undersøkelsen er satt sammen av mange statistikker, og hver enkelt punkt gir ikke noe helhetlig bilde av hele befolkningen.

Tallet for kvinner som røyker, er for eksempel hentet inn blant kvinner på første gangs svangerskapskontroll i perioden 2002-2011.

Tallet for overvekt blant menn er hentet fra veiing og måling av menn på sesjon i 2003-2009.

Mobbing gjelder tall fra 10. klasse, mens leseferdigheter er tall fra 5. klasse.

Du finner fullstendig forklaring på tallene inne på hver kommuneside - under tabellen.

Derfor så mye grått

For de små kommunene er det så små tall på enkelte målinger at det er vanskelig å si noe sikkert om de reelt ligger over eller under snittet i Norge. Derfor kan du oppleve at en liten kommune får "rundt norgessnittet" på et høyere tall enn en stor kommune som får grønt.