- Møreaksen er gryteklar

- Møreaksen er kommet så langt at det er klart til å gå inn i Nasjonal transportplan.

Slik er planen for hvordan Møreaksen skal krysse Romsdalsfjorden fra Vestnes via Midsund til Molde, og med forbindelse til til Aukra.   Foto: Ill.: Møreaksen

HVA ER NASJONAL TRANSPORTPLAN?
  • Nasjonal transportplan (NTP) er en Stortingsmelding som presenterer Regjeringens strategi for transportpolitikken i Norge.
  • Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 ble behandlet av Stortinget våren 2009. Den revideres hvert 4. år. 2013 er første revideringsrunde, som gjelder 2014-2023.
  • Stortingsmeldingen tas opp til behandling i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Den legger sin innstilling fram for Stortinget, som tar planen opp til forhandlinger.
  • Sjø- veg-, luftfart- og jernbanesektoren hadde tidligere hver sine langtidsplaner, men NTP 2002-2011 slo sammen alle disse.
  • Kilde: ntp.dep.no
Nyheter

Det sier Jan Petter Hammerø, daglig leder i Møreaksen AS.

Mandag ble det stor oppmerksomhet om gigantprosjektet ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, da fire delrapporter ble offentliggjort.

Presentasjonen inneholdt blant annet illustrasjoner av til dels spektakulære bruer og tunneller som ble sagt å sprenge dagens bruteknologi. Et samlet Vestland står sammen om prosjektet, og krever at det blir prioritert i Nasjonal transportplan på en slik måte at delprosjektene kan bygges så snart de er ferdig planlagt.

LES OGSÅ: Ferjefri E39 - se framtidas bruer!

- Gryteklart for NTP

Jan Petter Hammerø ønsker å understreke at Møreaksen ikke bare er en visjon, men er kommet så langt i planleggingen at det nå er "gryteklart" for Nasjonal transportplan (NTP) (se faktaboksen).

Formålet med Møreaksen er å gjøre det mulig å kjøre ferjefritt mellom Kristiansund, Molde og Ålesund, en strekning som inngår i E39 langs Vestlandet.  

- Kjent teknologi

Den delen av Møreaksen som faller langs E39, består av en hengbro (Julsundbrua) og en undersjøisk tunnel (Tautratunnelen). 

- Statens Vegvesen slår fast at både bro og tunnel kan realiseres med kjent teknologi, sier Hammerø.

I tillegg inngår en fylkesveg mellom øyene i Aukra og Midsund i Møreaksen.

- Aukra kommune har sagt seg villig til å forskuttere denne delen av prosjektet. En slik forskuttering vil være avhengig av at det kommer signaler i NTP om at E39-delen av Møreaksen også vil bli en realitet, sier Hammerø.

Han påpeker at Statens Vegvesen er klar i sin anbefaling i den såkalte konseptvalgutredningen (KVU). Og at de eksterne konsulentene er like klare i sin kvalitetssikring 1 (KS1), et enstemmig fylkesting likeså.

ANIMASJON: Se presentasjon av Møreaksen fra Møreaksen AS.

- Full fremdrift

Kommunene Molde, Aukra, Midsund og Vestnes gjennomfører på lokalt initiativ kommunedelplan for vegprosjektet, både for E39-delen og fylkesveidelen. Hammerø sier planene skal vedtas av disse kommunene før sommeren 2013.

- Med god nok omtale i NTP er prosjektet da klart for arbeidet med reguleringsplaner, sier Hammerø.

Nytteverdi på 2,6 milliarder kr

Regjeringens KS1-rapport slår fast at Møreaksen vil gi en netto nytteverdi på kr 2,6 milliarder kroner.

Det inkluderer ikke verdien av utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion og næringsutvikling, sier Hammerø.  Han viser til at professor Victor Norman har utredet Møreaksens betydning for bo- og arbeidsmarkedsregionen på oppdrag fra Statens Vegvesen. Konklusjonen er en årlig nytteverdi av Møreaksen på kr 835 millioner.

Når fylkets tre største byer knyttes sammen, vil det være en stor styrke for en region med et sterkt næringsliv innen blant annet olje/gass, maritim næring og marin sektor, påpeker Hammerø, og viser til utredninger gjort av professor Torger Reve på oppdrag fra Statens Vegvesen.

- Kan betale seg sjøl

Hammerø ønsker også å få fram at KS1 slår fast at Møreaksen kan være selvfinansierende med en nedbetalingstid på 23 år.

- Hvis bompengeandelen reduseres til 70 prosent, vil prosjektet være nedbetalt på 17 år, sier han i pressemeldingen.