- Ikke noe ribbet sjukehus

Et nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal skal være et fullverdig sjukehus, mener styreleder John Harry Kvalshaug. – Vi skal ikke ha noe ribbet sjukehus, sier han.

Flere pasienter og oppgaver? Et nytt fellessjukehus skal være et fullverdig sjukehus, sier styreleder John Harry Kvalshaug. 

Nyheter

Styreleder John Harri Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal ser ikke for seg at funksjoner skal plukkes vekk fra sjukehusene i Molde og Kristiansund og flyttes til andre sjukehus mens man venter på det nye fellessjukehuset.

Skal ikke ribbes

- I mitt hode skal det nye fellessjukehuset være et fullverdig sjukehus, ikke et ribbet sjukehus. Vi må også ha ambisjoner om å ta tilbake en del av pasientene som i dag reiser til St. Olavs Hospital fra vårt nedslagsfelt. Såpass offensiv må vi være, sier Kvalshaug til Romsdals Budstikke.

Avstanden er ikke stor. Kvalshaug er godt tilfreds med måten utviklingsplanen har bitt kjørt på. En ryddig prosess, som Kvalshaug betegner den.

- Det prosessen har munnet ut i, er et ønsket om et fellessjukehus bynært, men ikke i en by. Hvor forvirrende er det?

- Det kan kanskje være forvirrende fordi vi må se at mellom byene Molde og Kristiansund er der bare 70–80 kilometer. Det er ikke all verden til avstand. Jeg synes vi må se begrepet bynært ut fra det. Jeg ser på forslaget fra direktøren som at det favner godt om det som har kommet som essensen fra høringsuttalelsene, sier styrelederen.

- I løsningen som er presentert, skal alt samles ett sted. Gjelder det også for psykiatrien?

- Ja. Det er samme prinsippet som tidligere ble lagt til grunn for Nye Molde sjukehus. Somatikken og psykiatrien skal samles.

- Dersom det nye fellessjukehuset, der også psykiatrien skal inn, legges et sted fra Hjelset til Frei, skal også Knausensenteret i Molde flyttes?

- Nei, ut fra mitt synspunkt skal ikke Knausensenteret berøres. I mitt hode er det bygningsmassenfor psykiatrien på Hjelset det må gjøres noe med. Knausensenteret ble planlagt mens vi utredet Nye Molde sjukehus, og var ikke berørt av planene den gangen heller, sier Kvalshaug.

- Etter at direktør Astrid Eidsvik anbefalte sjukehusmodell, har det kommet sterke synspunkter fra flere av kommunene. Har noen av kommunene vetorett til plasseringen av et nytt sjukehus?

- Jeg kan ikke skjønne at noen skulle ha det. Dette sjukehusprosjektet er av en sik størrelse at det må på helseministerens bord. Er det noen som har vetorett i denne saka, er det helseministeren. Lokalpolitisk trenger vi drahjelp for å få prosjektet i havn. Jeg håper på et tettere samarbeid mellom alle berørte parter for å få dette til.

- Direktør Astrid Eidsvik sier helseforetaket vil starte å se på funksjonsdeling straks etter nyttår. Kan det skje før det er avklart hva nytt fellessjukehus skal inneholde?

- Jeg skal ikke gå inn på disse vurderingene nå, for styret får seg forelagt problemstillingene etter nyttår. Det som er klart er at Helse Møre og Romsdal må ha skikk på sin egen økonomi, for at vi skal klare å bære kostnadene ved et nytt sjukehus. Jeg minnes godt hva direktøren for Ringerike sykehus sa da hun var hos oss: «Øv dere å gå sammen, før dere går inn i nytt sykehus», sier styrelederen.

- Hva slags plan har Helse Møre og Romsdal for å ivareta de ansatte i Molde og Kristiansund i perioden fram til nytt sjukehus står ferdig?

- Vi skal ha som sak på det første styremøtet i januar å ha en plan for hvordan vi skal drifte sjukehusene i Molde og Kristiansund i interimsperioden. Jeg er klar over at det blir en krevende øvelse, men vi må ha forutsigbarhet både for våre ansatte og for pasientene, sier John Harry Kvalshaug.

Styret i Helse Møre og Romsdal møtes torsdag 13. desember for å behandle sjukehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal.