Vil kutte 15 lærerårsverk

Lærerstillinger, spesialundervisning, svømming og leirskole kan rammes.

Marit Gunnarson, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Foto: Bjørn Brunvoll 

Rådmann Arne Sverre Dahl. Foto: Torill Skuseth 

Nyheter

Molde må kutte 15 lærerstillinger, kutte i spesialundervisning, svømme-undervisning, leirskoletilbud, og kutte ut Pedagogisk Støtteteam som jobber mot frafall i skolen.
Dette er bare noen av tiltakene rådmannen i Molde foreslår for ett av tjenesteområdene – skole – i budsjettinnstillingen for 2013, og økonomiplan 2013–16.

Molde er i en svært presset økonomisk situasjon etter å ha ytt bedre tjenester enn kommunen har hatt inntekt til i mange år. Rådmannens forslag for å få til et budsjett i balanse, rommer både økte inntekter ved økt eiendomsskatt, og kutt på 41,4 millioner kroner til skole, helse, pleie og omsorg, barnevern, kultur, osv.

Noen av kuttene skal oppnås ved å drifte mer effektivt, noe ved «redusert kvalitet på enkelte tjenester», ifølge innstillingen.

Vil kutte 15 lærere

 Skole er nest største sektor, dit går litt over hver femte krone i budsjettet. Bare pleie og omsorg / tiltak funksjonshemmede er større, dit går en tredel av hele potten. Sammen bruker disse over halve budsjettet.

Moldeskolen har fra før få lærere i forhold til elevtall sammenliknet med andre kommuner. Nå foreslår rådmannen å kutte 15 lærerstillinger.

Følgen vil være «mindre grad av tilpasset opplæring med gjennomgående større elevgrupper», står det i budsjettforslaget.

Dette punktet alene bidrar med 4,9 millioner kr spart i 2013, og 9,75 millioner årlig de neste tre åra. Det er nesten to tredeler av samlede kutt for skole, som er 8,5 millioner kr for 2013, og drøyt 15,5 millioner i snitt de tre neste år.

Kutt, kutt, kutt. Blant andre kuttforslag for skole, er:

** Strammere praksis for bruk av vikarer.

** Kutte svømmeundervisning, unntatt for elever på 4.–7. trinn som ikke har nådd målene.

** Droppe leirskoletilbud, alternativt tilby selvbergingsleirskole.

** Øke SFO-satsene med 3 prosent.

**Legge ned Pedagogisk Støtteteam som jobber mot skolefrafall.

** Kutte i tilbudet om etterutdanning for lærere.

** Kutte i innkjøp av fritt skolemateriell.

– Må følge loven

Rådmann Arne Sverre Dahl kommenterer at tiltakene i budsjettet er en kraftig utfordring for hele kommunen.

– Vi er nødt til å finne bedre måter å jobbe på, som sikrer et forsvarlig tjenestetilbud, sier han.

I innstillingen skriver Dahl at følgen av kutt i vikarbruk, bla a er «bortfall av spesialundervisningstimer» på linje med andre timer. Og i barnevernet foreslås kutt i stilling, som vil føre til «økning i antall fristbrudd».

– Er ikke disse tjenestene lovpålagt? I så fall betyr innstillingen forslag til lovbrudd?

– Det har vært en utfordring for alle enhetslederne å spille inn forslag som ikke er brudd på lov og forskrift. Men det er sant at det vil være et spørsmål i budsjettarbeidet hva vi er i stand til å gjøre av tiltak, for å sikre forsvarlig drift.

- Dramatisk

– Hvis det blir 15 færre lærerstillinger, vil det være det mest dramatiske tiltaket blant skolekuttene. Det sier Marit Gunnarson, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Molde, med 400 medlemmer ved skoler og barnehager i Molde.

Hun understreker at kuttene ikke er vedtatt ennå, og er spent på hva politikerne vil vedta når budsjettforslaget skal behandles 20. november i formannskapet.

Et kutt på 15 lærerstillinger vil gå ut over alle elevene, både de sterkeste og de svakeste.

 – For elever generelt og for dem med spesielle behov, ser vi at lærertettheten er utrolig viktig. Lærere i dag har også mye større ansvar enn før for å følge opp den enkelte elev. Når gruppa blir større, er det kjempeutfordrende, sier Gunnarson.

 Vanskeligere å forebygge. Nok lærere er også viktig for å få til såkalt tidlig innsats – å forebygge problem ved å sette inn tiltak når man ser det trengs.

– Dette blir også veldig krevende med større grupper og færre lærere.

Smerter minst

Som tillitsvalgt ser hun sin rolle som å bidra til at påkrevde sparetiltak skjer slik at det smerter minst, både for lærere, elever og det faglige inneholdet.

– For å kunne bidra til det, er det viktig at vi er involvert. Og det har vi vært på skolefeltet. Vi tillitsvalgte kan ikke skygge banen når det blir tøffe tider, sier hun.

- – Nå er det dyster stemning rundt om, og mange strever med å se følgene av kuttene. De vil komme etter hvert. Men først skal det nye budsjettet vedtas, og vi håper fortsatt at det ikke skal bli så krevende som det ser ut til nå.