Visjonen for moldeskolen

Slik vil vi at Molde-skolen skal være i 2020
Nyheter

Tenk deg at du sitter i år 2020 og ser tilbake på alt det positive som har skjedd i Molde-skolen de siste årene. Molde har fått en grunnskole som vi virkelig kan være stolte over og som er i norgestoppen når det gjelder læremiljø, resultater og involvering fra foreldre, politikere og næringsliv. I 2020 kommer fagfolk fra hele landet for å se de gode resultatene som er oppnådd innen skolesektoren i Molde!

I Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) er vi opptatt av å skape debatt om hvordan vi ønsker skolen skal være, og å engasjere flest mulig til å komme med idèer til visjoner fram mot 2020 for grunnskolen vår. Her er noen tanker om hvordan vi håper skolen har utviklet seg når vi står i 2020 og ser tilbake:

Dårlige resultater, pengene tar slutt

Fra 2007-8 leverte elevene i Moldeskolene for dårlige resultater på nasjonale prøver. Dette forbedret seg bare svakt i 2009 og 2010. Men Molde Kommune hadde ikke penger til å satse på skolen, og i 2010 var Molde blant de kommuner som brukte aller minst penger til skole her i landet.

Situasjonen var så vanskelig at Molde Næringsforum engasjerte seg og ga uttrykk for uro over utviklingen.

Dette førte til at Molde Kommune tok tak i situasjonen, og satte i gang en prosess for å endre hele organiseringen av Moldeskolen. Kommunen fikk økonomisk drahjelp fra næringslivet i et felles løft for å få den nye organisasjonen i gang.

I 2012 ble en ny organisasjonsplan for hele skolesektoren tatt i bruk, samt en ny modell for praktisk ledelse på den enkelte skole.

Hvordan drive skole?

Som et resultat av denne prosessen fikk Molde Kommune en klar plan for hvilke mål de ville skolen skulle nå.

Fagseksjon skole ble styrket med personell til oppfølging av den enkelte skole. Disse fagpersonene utgjorde en ”utryknings-styrke” som ble hentet eller sendt ut ved spesielle behov. Dette åpnet også veien for samarbeid mellom skolene om utvikling av undervisningsopplegg av høy kvalitet med disse spesialistene som veiledere.

Tøft å være lærer!

Situasjonen i klasserommene hadde på enkelte skoler lenge vært en direkte trussel mot måloppnåelse for den enkelte elev.

PC og mobiltelefoner hadde gjort Youtube mer interessant enn forelesningene, og en generell mangel på respekt for lærerne medførte at mange elever fikk lite utbytte av undervisningen.

Etter krisemøter mellom KFU og Fagseksjon skole, og i samarbeid med det enkelte FAU, ble det iverksatt flere tiltak:

- Foreldrene møtte opp i klassene for å holde ro og orden i timene

- Ut fra det vi foreldrene opplevde i klasserommene, forsto vi at vi måtte ta tak også hjemme, og Foreldreskolen ble opprettet.

- Foreldreskolen ga råd og veiledning om både oppdragelse, og hvordan vi kunne hjelpe barna best mulig med lekser.

- Flere lærere deltok i tilsvarende opplegg rettet mot situasjonen i klasserommet, og gjennomgikk et kursopplegg i praktisk klasseromsledelse.

Etter to år med systematisk arbeid mot foreldre, lærere og elever, ble kontrollen i klasserommene igjen opprettet i 2014. Resultatene kom raskt. Lavere sykefravær blant lærere, bedre karaktersnitt i klassene, og et godt og sammensveiset nettverk mellom foreldrene ga etter hvert ro i klassene og en kraftig forbedring av resultatene.

Superdyktige og motiverte lærere!

Etter at Molde kommune i 2012 gikk ut med sine offensive tanker ble rekrutteringen av lærere stadig lettere. Flere program for videreutdanning ble iverksatt. Særlig vellykket ble ordningen med utveksling av lærere til næringslivet og dyktige fagpersoner fra bedriftene som forelesere i skolen. Dette motiverte til større åpenhet og samarbeid mellom skolene, foreldre og næringsliv, og til økt kompetanse i lærerstaben. Både plan for etterutdanning og samordning mellom skolene kom inn i faste former.

Spennende lærebøker

Etter at alle landets skoler fra 2013 har samarbeidet om krav til, og innkjøp av læremateriell, fikk vi gjenopprettet konkurransen mellom forlagene på leveranser av undervisningsmateriell.

Lærebøkene dekket fra da av de krav som stilles i Læreplan for Grunnskolen. Samtlige har nå også undervisnings-materiell, ”nesten” ferdig utviklet til den enkelte fagbok, slik at mer av lærernes tid kan benyttes direkte til oppfølging av elevene.

Introduksjon av digitale lesebrett, der alle fagbøker og oppgaver var lagt inn, gjorde også skolehverdagen enklere for dem som valgte dette verktøyet. Gjennomgang av oppgaver på skolenes smartboards kunne nå overføres digitalt til elevenes lesebrett, og gjorde klasseundervisningen mer målrettet.

Foreldrene inn i styret!

Et styre ble opprettet for den enkelte skole. Dette besto av rektor, representanter for lærere, Molde kommune og foreldre. Styret ble etter dette ansvarlig for den daglige driften av den enkelte skole. Alle skolene fikk penger nok til forsvarlig drift av administrasjon, slik at lærere og rektor kunne bruke mer tid sammen med elevene.

Foreldrerepresentasjon i styret i den enkelte skole, og gjennomføring av Foreldreskolen, ga et mye bedre samarbeid mellom hjem og skole. Forståelse av de mange praktiske utfordringer lærerne står ovenfor, har gjort at foreldrene tok et mye større ansvar for at barna var i ”læremodus” og forberedt da de kom til skolen.

Og det virket….

Klare mål for den enkelte skole, godt system for oppfølging og bruk av ”utrykningsstyrken”, klare tilbakemeldinger til skolene på om de nådde sine mål og konstruktive tiltak for de ikke gjorde det, ga raskt gode resultater! Slik utviklet resultatene for nasjonale prøver seg for Moldeskolen:

* 2015 Blant landets 50 beste kommuner

* 2017 Blant landets 30 beste kommuner

* 2020 Blant landets 10 beste kommunerOppsummering

Alt i alt synes utviklingen i Moldeskolen å være kommet inn i et meget positivt spor. Et stort antall kommuner har vært her for å få inspirasjon og lære hvordan vi med bevisst styring og ledelse har endret Moldeskolenes moderate resultater til å bli en av kommunene i landet med best grunnskoletilbud. Uten tvil har dette også bidratt til at Molde Kommune nå har nådd sitt mål om 30 000 innbyggere når vi nå skriver 2020.

Moldeskolen synes nå å ha en organisering og et system for oppfølging og økonomisk kontroll som gjør den godt rustet til de nye utfordringene vi vil møte i årene som kommer.Molde KFU

Vinteren 2011