Hjelpepleier frikjent etter utukt-tiltale

En mann i 50-åra er frifunnet for å ha misbrukt stillingen for å skaffe seg utuktig- og seksuell omgang med en kvinne.
Nyheter

Mannen, hjemmehørende i en av Moldes nabokommuner, er i tingretten også frifunnet for krav om oppreisning på 200.000 kroner.

Grunnlaget for tiltalen var at han i perioden september 1999 til cirka april 2000 utnyttet sin stilling som hjelpepleier til flere ganger å ha samleie med en da 25 år gammel kvinne.

Besøksheim

Det seksuelle forholdet oppsto etter at mannens familie ble besøksheim for fornærmete. Tiltalte ble kjent med kvinna gjennom jobb i psykiatrien.

Kvinna hadde omfattende psykiatriske lidelser. Sjukdommen gjorde at hun hadde et stort behov for trygghet og omsorg. I retten hevdet vitner at hun trengte fysisk nærhet, var lett å utnytte og at hun også kunne bruke det seksuelle som virkemiddel for å få kontakt med menn.

Foresatt

Aktor, politiadvokat Merethe Falkevik, hevdet at tiltalte måtte betraktes som foresatt for kvinna. Hun la ned påstand om fengsel i ni måneder for tiltalte, hvorav tre måneder betinget, med en prøvetid på to år.

Forsvarer, advokat Steinar Wiik Sørvik, mente det ikke var grunnlag for å hevde at tiltalte var hennes foresatt og at samkvemmet var grunnet på et kjærlighetsforhold. Han la ned påstand om full frifinnelse.

Sårbar

Retten fastslår at mannen kjente til en vesentlig del av kvinnens sykdomshistorikk og at hun var meget sårbar. Retten er også klar på at tiltalte var å regne som foresatt.

Tingretten mener det kan være slik at det utviklet seg til et kjærlighetsforhold mellom de to slik tiltalte hevder og fornærmete har forklart til sin psykolog. «Selv om dette kan være moralsk forkastelig sett ut fra fornærmedes historikk, underbygger fornærmedes forklaring (...) at det ikke var et misbruk i lovens forstand», heter det i dommen.

Rimelig tvil

Tingretten mener det er rimelig tvil om det forelå et misbruk ved utilbørlig utnyttelse av hans posisjon. Det er også rimelig tvil om han var seg bevisst at han på utilbørlig vis utnyttet sin posisjon til å ha seksuell omgang med henne. Mannen i 50-åra ble derfor frifunnet både i straffesaken og etter kravet om oppreisning.

Til tross for at Helsetilsynet har trukket tilbake tiltaltes autorisasjon, jobber han i dag som hjelpepleier. I retten sa mannen at kommunen han jobber for har askeptert at han kan arbeide som hjelpepleier uten autorisasjon.