Vil utrede senter for helseinnovasjon

Nordmøre vil ha mer enn et distriktsmedisinsk senter.

Ingunn Golmeni Nordmøre regionråd vil ha nye helsearbeidsplasser til regionen. Arkivfoto: Erik Birkeland 

Nyheter

Nordmøre Regionråd (Orkidé) vil utrede et regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling på Nordmøre. Målet er et nasjonalt pilotprosjekt for å utvikle nye helsetjenester, som også kan gi store pasientgrupper et bedre tilbud enn i dag.

Legevakt og fødestue

- Driftsdelen av senteret vil kunne gi et bedre og mer koordinert tilbud til store pasientgrupper. Senteret er tenkt å ha en bredere og mer koordinert kompetanse enn hva kommunene kan tilby i dag, og med en tydelig forebyggende profil som del av tilbudet. I tillegg skal det kunne ivareta øyeblikkelig hjelp-funksjoner som blant annet legevakt, fødestue, observasjonspost og intermediærsenger, skriver regionrådet.

- Tenker større enn DMS

Helse Møre og Romsdal planlegger et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund i tilknytning til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

- Vi  tenker annerledes og større. For det første mener regionrådet at vårt prosjekt bør realiseres uavhengig av hva som blir den fremtidige sykehusløsningen i regionen, og vi ønsker å utrede det parallelt med at framtida til et fellessjukehus avklares. For det andre ønsker vi ikke bare et senter som kan gi helsetjenester, men et senter for helseinnovasjon; et senter som kan utvikle nye løsninger som man kan dra nytte av også andre steder i Norge.

Uavhengig av sjukehus

Nordmøre regionråd skriver at dette prosjektet ikke er avhengig av noe nytt sjukehus.

- Allerede i dag stilles det større krav til helsefaglig kompetanse i kommunene, i takt med at liggetiden i sykehus går ned. Ved å kombinere mange typer tverrfaglig kompetanse ønsker vi å utvikle et bredere tilbud og bedre koordinering av tjenestene.  Utstrakt bruk av IKT-løsninger er en nødvendig utvikling for å kunne imøtekomme befolkningens økte behov for helsetjenester. Samlet kan dette gi vesentlige helsegevinster på sikt, og minske presset på ordinær spesialisthelsetjeneste. En slik tilnærming til folkehelse vil kunne gi positiv effekt også i levekårssammenheng.

Vil delta i sjukehusprosessen

Sjøl om Nordmøre Regionråd mener at prosessen rundt fellessjukehus ble avsluttet på en svært uheldig måte, ønsker de å delta i prosessen rundt konseptfasen. Dette har skapt stor motstand mot vedtaket. I midlertid ser Nordmøre Regionråd - ORKide at det er nødvendig å delta i den videre sjukehusprosessen.

- Årsaken til at vi tiltrer denne prosessen, er hensynet til at innbyggene våre skal få gode spesialisthelsetjenester, skriver rådet. - Vi forventer også at spesialisthelsetjenesten stiller opp og er med på å delfinansiere løsninger som kan gi en bedre samhandling.

Telemedisin og velferdsteknologi

- Ved å bygge et kompetansemiljø på telemedisin og velferdsteknologi på Nordmøre, kan man igjen skape vekst og ny kompetanse innen IKT og andre støttefunksjoner. På den måten kan etableringen av et nasjonalt senter for helseinnovasjon bidra til å øke bredden i kompetansearbeidsplasser i vår region, skriver regionrådet for Nordmøre.

Setter ned utvalg

Nordmøre Regionråd nedsetter et administrativt utvalg som skal arbeide videre med dette prosjektet.

- Målsettingen for Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling er at når pilotperioden er over, skal dette få status som nasjonalt kompetansesenter og ha nasjonal finansiering. Konseptet må derfor være utredet i tide til at det kan nevnes i Nasjonal Helse- og sykehusplan som Regjeringen legger frem til høsten.

Nasjonalt skal det også etableres fire velferdsteknologiske responssenter.

- Regionrådet vil arbeide for at et av disse kan inngå som del av aktiviteten ved Regional senter for helseinnovasjon og samhandling, og forventer at Helse Møre og Romsdal bidrar til dette. Toget går nå for å få etablert et slik prosjekt og få det finansiert og innarbeidet som en del av det fremtidige tilbudet i vår region, skriver Nordmøre regionråd.