Aukras eiendomsskatt truet

Aukras årlige eiendomsskatteinntekt på rundt 180 millioner kroner kan være i fare. Et regjeringsoppnevnt utvalg reiser spørsmål om eiendomsskatten bør gjøres statlig. 
Dette sier Scheel-utvalget
  • «Et argument for lokal eiendomsskatt er å sikre en tett kobling mellom eiendomsskatten og bruken av skatteinntektene gjennom at lokaldemokratiet disiplinerer politikerne til en slik kobling (den såkalte velgerkontrollen). Norge har et omfattende inntektssystem for kommunene.
  • Inntektene fra eiendomsskatten utgjør i gjennomsnitt en relativt beskjeden del av kommunenes inntekter. Det taler for at velgerkontrollen er svakere i Norge enn i andre land hvor overføringene er mindre. I tillegg svekkes velgerkontrollen ved at eiere av fritidseiendommer eller andre eiendommer som ilegges skatt (kraftverk, industrianlegg mv.), ikke nødvendigvis bor i kommunen. Slike forhold taler for en statlig eiendomsskatt.
  • Behovet for å sikre en rimelig skattebelastning tilsier enten en overgang til en statlig eiendomsskatt eller en bedre koordinering av regler mellom stat og kommune».
  • Kilde: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi
Nyheter

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord (A) er sterkt engasjert og sentral i kampen ilandføringskommunene nå fører for at de fortsatt skal få beholde eiendomsskatteinntektene.

Scheel-utvalget

Det er det såkalte Scheel-utvalget, oppnevnt av Stoltenberg-regjeringen, som i en utredning   om kapitalbeskatning tar opp spørsmålet om eiendomsskatten. I utredningen trekkes det ingen konklusjon om hvordan eiendomsskatten bør innrettes i framtida. Men utvalget reiser spørsmål om eiendomsskatten bør gjøres statlig.

Sterk motstand

Nettverket av petroleumskommuner (NPK), som er vertskap for olje- og gassilandføringsanlegg, går i en høringsuttalelse til Finansdepartementet sterkt imot å gjøre eiendomsskatten statlig. Foruten Aukra består nettverket av Aure, Austerheim, Hammerfest, Lindås, Tysvær og Øygarden.

For Aukra alene utgjør eiendomsskatteinntekten i årets budsjett 178 millioner kr. I 2018 regner en med at den vil være på 198 millioner kr. Nesten hele summen  skriver seg fra Nyhamna-anlegget.

Svært viktig

Det er ikke første gang spørsmålet om eiendomsskatten bringes på bane. Etter dannelsen av Solberg-regjeringa   høsten 2013 kom det også opp. I regjeringserklæringen sa Høyre og Frp at partiene vil «frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg». Forslaget ville omfatte ilandføringsanlegg for olje og gass.

– Eiendomsskatten er svært viktig sak for oss og regionen. Det er ikke få møter og samlinger vi har hatt med politikere, embetsverk og andre de siste åra om eiendomsskatten, sier ordfører Bernhard Riksfjord. Han har blant annet i møter med

Finansdepartementet vært talsperson for NPK .

– Vi har mange støttespillere i denne saka. Det har også blitt uttalt politisk at ordningen ikke vil bli føreslått endret i denne stortingsperioden, sier Bernhard  Riksfjord.

Forutsetning

NPK peker i begrunnelsen for å beholde eiendomsskatten på flere forhold.  Nettverket framhever særlig at den kommunale eiendomsskatten har vært en sentral forutsetning for kommunenes samtykke til etablering av ilandføringsanleggene i kommunene.

Videre at kommunenes samtykke til utbygging av de store ilandføringsanleggene har hatt som en forutsetning at kommunene skulle få en andel av de verdier ilandføringsanleggene gir opphav til, gjennom kommunenes eiendomsskatt. Dersom eiendomsskatt på ilandføringsanleggene gjøres statlig, vil en vesentlig del av det skattegrunnlaget kommunene ble forespeilet under konsesjonsbehandlingen, kunne forsvinne.

Kostnader

– Som vertskap for store industrianlegg er NPK-kommunene påført kostnader som tilrettelegger for kommunale servicetilbud og infrastruktur. både for bedriftene og for bedriftenes ansatte.

Eiendomsskatteinntektene er viktige for at kommunene skal kunne møte disse kostnadene, ikke bare i egen kommune, men også til de omliggende kommuner, sier NPK i høringsuttalelsen.