- Brudd på barns rettigheter

Advokat Edvard Eide tok affære etter å ha blitt oppsøkt av fortvilte familier da barneavdelinga i Kristiansund ble helgestengt.

Kristiansund sjukehus  Foto: rb arkiv

Advokat Edvard T. Eide  Foto: privat

Nyheter

Helse Møre og Romsdal vedtok i høst å helgestenge barneavdelinga ved Kristiansund sjukehus. Nå må de sjuke barna bringes til Ålesund sjukehus.

Advokat Edvard T. Eide ved advokatkontoret Eide og Røvik har fått henvendelser fra mange frustrerte og fortvilte foreldre i Nordmøre og Romsdal.

- Den første familien tok kontakt med meg før jul. Da var jeg usikker på hvordan jeg skulle gripe inn. Seinere har flere familier tatt kontakt med meg og fortalt sin historie, og jeg skjønte at noe må gjøres, sier Eide.

Pro bono publico

- Du fører saka for disse familiene uten at det koster dem noe. Hvorfor det?

- Pro bono publico kan oversettes med "til gode for folket", og det er en måte for jurister å gi til samfunnet. I en slik sak er det også vanskelig å skulle fordele kostnader, så jeg velger å gjøre det vederlagsfritt.

- Hvordan reagerer familiene på det?

- Jeg har fått veldig mange gode tilbakemeldinger. Det er betaling i seg sjøl.

Barns rettigheter

En av tingene Eide reagerer mest på er begrunnelsen helseforetaket ga for å stenge barneavdelinga på helg.

- De sier de gjør dette for å spare fire millioner kroner i året. Når vi ser på hvor store summer helseforetaket styrer i sitt budsjett syns jeg det er vanvittig at de velger å kutte i barneavdelinga, sier Eide til Rbnett. Han mener barnas rettigheter bør komme først.

- Barns rettigheter bør prioriteres i denne saka.

Edvart T. Eide har nå sendt et åpent brev til Helse Møre og Romsdal, der han viser til FNs konvensjon om barns rettigheter, og påpeker at barns rett til helse har absolutt førsteprioritet i henhold til konvensjonen.

- Helgestengningen i Kristiansund medfører at regionens barn med akutte behov blir utsatt for økt risiko ved betydelig økte reisestrekninger. Også barn med varige behandlingsopplegg og særlig de med behov for relativt hyppige behandlingsopplegg på sjukehus utsettes for stor uleilighet og kanskje livstruende vanskeligheter. Det er også en belastning og et risikomoment at foreldrene stadig må forholde seg til nye personer som ikke kjenner pasienten fra før, skriver Eide i brevet.


Barneavdelinga trues

Barneleger i Kristiansund advarer mot ulikt sjukehustilbudBarneavdelinga får støtte fra Molde

Tillitsvalgte i Molde forstår godt kampen for å bevare barneavdelinga i Kristiansund.

 

Her er brevet Eide har sendt til helseforetaket:

Kristiansund sjukehus, helgestenging av barneavdelingen.

Foreldre til barn med behov for helsetjenester fra barneavdelingen i Kristiansund har henvent seg hit for en juridisk vurdering av helseforetakets helgestenging av avdelingen. Jeg har i sakens anledning fått kopi av bekymringsmeldinger sendt fra foreldre, lokal legevakt, pasientombud og tillitsvalgt ved avdelingen. Jeg har også drøftet spørsmålet med lege ved avdelingen. 

Vedtaket om helgestenging har skapt betydelig usikkerhet og bekymring blant foreldrene og etter at jeg ble kontaktet før jul, har flere foreldre henvendt seg hit med sin tilslutning. Det er ingen overdrivelse at disse uttrykker forferdelse og noen alvorlig frykt for deres barns helse. Jeg har besluttet å se på saken ”pro-bono publico”.

I gårsdagens innslag på NRK-MR – radio, ble det fra sykehusets administrasjon opplyst at vedtaket om helgestenging utelukkende bygde på ønske om økonomisk besparelse på kr 4 millioner. For øvrig mente vedkommende at barna likevel ville oppnå betryggende ordninger under samarbeid med barneavdelingen i Ålesund og St.Olav Hospital. Det siste står i meget sterk kontrast til foreldrenes opplevelse. Det bør være tilstrekkelig å vise til gårsdagens reportasje om Trym på lokal-TV som viste en mor som på saklig og opplysende måte redegjorde for de problemer stengingen skaper for ham, men kanskje enda mer for andre som ikke har samme tilrettelagte program. Reportasjen ligger fortsatt ute på NRK.no/mr sin nettside. 


Norge tiltrådte i 1991 ”FN’s konvensjon om barns rettigheter” og forpliktet seg derved til å sikre barns rettigheter i samsvar med denne. Artikkel 3 lyder:

1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål.

3. Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.

Artikkel 24 omhandler barns helse og lyder:

1. Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering. Partene skal bestrebe seg på å sikre at ingen barn fratas sin rett til adgang til slike helsetjenester.

2. Partene skal arbeide for full gjennomføring av denne rettighet og skal særlig treffe egnede tiltak for å:

a) redusere spedbarns- og barnedødelighet,

b) sikre at det ytes nødvendig legehjelp og helseomsorg til alle barn, med vekt på utviklingen av primærhelsetjenesten,

c) bekjempe sykdom og feilernæring, også innenfor rammen av primærhelsetjenesten, ved

bl.a. å anvende allerede tilgjengelig teknologi og gjennom å stille tilstrekkelig næringsrike matvarer og rent drikkevann til rådighet, idet farene og risikoen knyttet til miljøforurensning tas i betraktning,

d) sikre egnet helseomsorg for mødre før og etter fødselen,

e) sikre at alle grupper i samfunnet, særlig foreldre og barn, er informert om, har tilgang til undervisning om og støttes i bruken av grunnleggende kunnskaper om barns helse og ernæring, fordelene ved amming, hygiene, miljøhygiene og forebygging av ulykker,

f) utvikle forebyggende helseomsorg, foreldreveiledning, og undervisning og tjenester innen familieplanlegging.

3. Partene skal treffe alle effektive og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse.

4. Partene forplikter seg til å fremme og oppmuntre internasjonalt samarbeid med henblikk på gradvis å virkeliggjøre fullt ut rettighetene anerkjent i denne artikkel. I denne sammenheng skal det tas spesielt hensyn til utviklingslandenes behov.

Understreket setning i pkt 1 viser at barns rett til helse har absolutt førsteprioritet i henhold til konvensjonen. Helgestengingen i Kristiansund medfører at regionens barn med akutte behov blir utsatt for økt risiko ved betydelig økte reisestrekninger. Også barn med varige behandlingsopplegg og særlig de med behov for relativt hyppige behandlingsopplegg på sjukehus utsettes for stor uleilighet og kanskje livstruende vanskeligheter. Det er også en belastning og et risikomoment at foreldrene stadig må forholde seg til nye personer som ikke kjenner pasienten fra før.

Sjukehusledelsens anførsel om at stengingen skyldes ønske om besparelser, samsvarer ikke med de forpliktelser barnekonvensjonen påfører nasjonen. Norge er ikke blant verdens fattige og kan ikke unnskylde seg med uoppnåelige mål for innbyggernes helse. Det er ikke tvilsomt at stengingen medfører redusert tilbud til barna og derved redusert i forhold til lett oppnåelig prioritet – nemlig opprettholdelse av allerede etablert tilbud. Det er nødvendig at helseforetaket foretar en konkret vurdering av sitt vedtak i forhold til konvensjonens ordlyd. Før jeg ser på andre sider av saken, ber jeg derfor opplyst om styret under behandling av stengesaken har foretatt en slik vurdering. Jeg ber om å få tilsendt styrets konkrete vedtak, sakens innstilling og eventuelt andre, sentrale dokumenter som lå til grunn for beslutningen om helgestenging.

Deres snarlige tilbakemelding imøteses.

Med vennlig hilsen

Edvard T. Eide

Advokat