Helseministeren minner om at styremøter skal være åpne

Må åpne dørene

Helseminister Bent Høie undersøker nå om helseforetakene følger offentlighetslinja.

Åpne møter: Helse Midt-Norge og andre helseforetak skal holde åpne styremøter, presiserer helseminister Bent Høie. Helsedepartementet har begynt å se på hvordan helseforetakene praktiserer møteoffentlighet, etter at det har blitt stilt spørsmål om Helse Midt-Norges praksis.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Oslo: Helseforetakene kan som hovedregel ikke holde møter der offentligheten ikke har adgang. Helseminister Bent Høie undersøker nå om helseforetakene følger offentlighetslinja.

Helseforetakenes praksis med å møtes til seminarer koplet inn mot styremøtene og telefonmøter, blir nå kartlagt av Helsedepartementet.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har også fattet interesse for måten Helse Midt-Norge har holdt styremøter på. Ett av spørsmålene komiteen har bedt helseminister Bent Høie svare på, lyder slik:

«Lov om helseforetak krever åpne styremøter, med mindre annet følger av enten lovbestemt taushetsplikt eller eksplisitt vedtak i tilfeller som er klart definert av loven. Er statsråden kjent med en praksis der det gjennomføres møter som vanskelig kan oppfattes som annet enn styremøter, uten den åpenhet som loven krever, og hvordan sikrer statsråden at det ikke fattes beslutninger i lukkede styremøter som defineres som seminarer eller liknende for å unndra seg offentlighet?» spør komitéleder Martin Kolberg på vegne av kontrollkomiteen.

På NRK Morgennytt onsdag ble helseminister Bent Høie konfrontert med at ikke alle styremøtene har vært åpne for offentligheten.

Høie svarte med å understreke at alle styremøter i helseforetakene som hovedregel skal være åpne.

– Hvor tydelig kommer du til å være overfor de regionale helseforetakene om at styremøter skal være åpne?

– Dette vil ikke være tema på foretaksmøtet vi har med det regionale helseforetakene onsdag ettermiddag. Departementet har allerede satt i gang en vurdering av offentligheten inn i styremøtene i helseforetakene, som følge av den prosessen som har gått i Helse Midt-Norge. Dette var et arbeid vi hadde satt i gang før kontrollkomiteen på Stortinget hadde drøftet saka og sendt spørsmål om møteoffentlighet til meg, forklarer Bent Høie til Romsdals Budstikke.

I Helse Midt-Norge har det gjentatte ganger vært holdt seminar for styremedlemmene dagen før de ordinære styremøtene. Administrerende direktør Daniel Haga forklarer til Romsdals Budstikke at seminarene har vært åpne for pressen, men at det i flere tilfeller ikke har vært pressefolk til stede.

– Hadde pressen vært til stede på seminarene, ville de kunne bekreftet at dette har vært rene informasjonsmøter. Der skjer ingen overlegninger bak lukkede dører. Intensjonene med å holde seminarer for styremedlemmene har vært de beste. Flere styremedlemmer har ønsket å få en grundig informasjon om en sak, eksempelvis informasjon om hva som tidligere har vært gjort i saka om ett sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Det vil være synd om de gode intensjonene med å gi styremedlemmene den beste bakgrunnsinformasjonen, ble trukket i tvil, sier Daniel Haga til Romsdals Budstikke.