- Eventuell høring må ta med forhistorien

ROR med brev til kontrollkomiteen før dagens møte

Torgeir Dahl og ROR har sendt brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Erik Birkeland 

Nyheter

Klokka 14 i dag møtes kontroll- og konstitusjonskomiteen for å diskutere sjukehussaka i Møre og Romsdal.

På bordet ligger også et brev som Romsdal regionråd har sendt komiteen. i brevet, som er undertegnet ROR-styreleder Torgeir Dahl, skriver regionrådet at en eventuell høring også må ta med seg det som skjedde i sjukehusprosessen siden 2009.

Møtet i komiteen er lukket, men Rbnett har journalister på plass utenfor møterommet og vil gi nyheter derfra straks møtet er ferdig.

Her er brevet fra ROR:

"Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal – prosessen

Prosessen frem til Helseminister Bent Høies beslutning om tomt for nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal har - som ventet – ført til sterke følelser og mange spekulasjoner. Det har fremkommet sterke beskyldninger om «urent» spill og brudd på Helseforetaksloven. Romsdal Regionråd mener helseministeren har redegjort grundig og godt om sin eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. På dette grunnlaget mener vi at komiteen kan ta redegjørelsen til etterretning.

Kontroll og konstitusjonskomiteen er kjent med at tomtevalget har en lang forhistorie. Kort kan nevnes sterke politiske løfter - spesielt i Stortingsvalgkampen 2009 - om nytt sykehus i Molde til erstatning for et nedslitt sykehus fra 1960. Etter stortingsvalget valgte daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen å stoppe dette prosjektet ved å la være å godkjenne konseptrapporten for nytt sykehus i Molde. Helseministeren valgte samtidig å slå sammen de 2 helseforetakene, Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF, med virkning fra 1.7.2011. Dette ledet frem til vedtak i desember 2012 om nytt felles akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal plassert på en akse mellom Hjelset i Molde kommune og Frei i Kristiansund kommune.

Etter at sykehusene gikk over til statlig eie i 2002, har det samme lovverket som nåværende statsråd er underlagt, vært gjeldende. Dersom komiteen skulle ønske å åpne sak rundt helseminister Bent Høie sin eierstyring i denne saken, mener vi at komiteen også bør se på hvordan tidligere statsråder har forstått og praktisert Helseforetaksloven. 

Vi ber om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar med vårt innspill i et evt videre arbeid med saken."