- Nektet å diskutere Opdøl-alternativet

Eidsvik mente Helse Midt ikke hadde kunnskap til å vurdere sjukehusplassering, og burde følge hennes innstilling på Storbakken.

- Hun (Eidsvik. red.anm.) uttrykker at hun ikke er åpen for å diskutere Opdøl som alternativ, skriver Torbjørg Vanvik i sitt notat fra direktørmøtet 27.11. - Jeg kjenner meg ikke igjen i det, sier Astrid Eidsvik til Rbnett.  

Nyheter

Dette ifølge et notat skrevet lørdag av Torbjørg Vanvik, direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge og styremedlem i Helse Møre og Romsdal.

Notatet er skrevet fordi Vanviks navn er nevnt i en mailutveksling mellom avgått Helse MR-direktør Astrid Eidsvik og hennes styreleder Stein Kinserdal.

I mailen tar Vanvik opp to forhold: hvordan møtene forløp da direktørene Eidsvik i det lokale og Haga det regionale helseforetaket møttes for å følge opp sine egne styrers pålegg om å forsøk å bli enige om tomteinnstilling. Og hvordan Vanvik vurderer mailene om Astrid Eidsviks sluttavtale.

"Hvem av oss skal gi seg?"

Det ble gjennomført to møter - 27. og 28. november - mellom direktørene Eidsvik og Haga der de skulle prøve å samordne sine innstillinger på tomtevalg, etter pålegg fra sine styrer. På det andre av møtene var også styrelederne Kinserdal og Strand til stede.

Slik Torbjørg Vanvik referer møtene, går det fram at Astrid Eidsvik hadde landet på Storbakken, og at hun mente hun, og ikke Helse Midt, var den som hadde kompetanse til å innstille på et tomtevalg.

Notatet er vanskelig å lese annerledes enn at Astrid Eidsvik mente at Helse Midt-Norges direktør skulle legge sin egen vurdering til side og følge hennes vurdering, fordi Eidsvik hadde arbeidet lengst med saken og visste best.

Fra det første møtet siterer Torbjørg Vanvik følgende uttalelse fra Astrid Eidsvik:

"Dersom du og jeg Daniel er uenige, hvem av oss to skal da gi seg?"

Her følger Vanviks notat fra de nevnte to møtene:

I notatet har vi byttet ut forkortelsene på slik måte:

AD: adm. dir. / direktør

AE: Astrid Eidsvik

DH: Daniel Haga

HMR: Helse Møre og Romsdal

HMN: Helse Midt-Norge.

RHF: regionalt helseforetak (her Helse Midt-Norge)

Vanviks notat står dermed slik:

Møtet 27.11 i Ålesund

"Hensikten med møtet er å sondere mulighetene for at de to direktørene (Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal og Daniel Haga i Helse Midt-Norge) kan komme fram til samme innstilling til vedtak i styresaken om idefaserapporten, da spesielt i forhold til tomtevalg for SNR (Sykehuset i Nordmøre og Romsdal)

Møtet forløper i grove trekk som følger:

Astrid Eidsvik legger fram de kriterier hun tillegger størst vekt i valget og tilkjennegir at hun har falt ned på Storbakken.

Daniel Haga legger fram hvilke kriterier han vektlegger og tilkjennegir at han trekker i retning Opdøl, men at det er gode argumenter for begge plasseringene."

Blir ikke enige

"Det diskuteres litt rundt begge direktørers kriterier og vurderinger, men de ser ikke ut til å komme særlig nærmere hverandre mht konklusjoner.

Astrid Eidsvik påpeker i løpet av møtet at det er Helse Møre og Romsdal som har arbeidet mest med denne saken og hun stiller følgende spørsmål:

«Dersom du og jeg Daniel er uenige, hvem av oss to skal da gi seg?» 

Hun gir uttrykk for at etter hennes mening bør Helse Møre og Romsdals vurderinger stå sterkere enn Helse Midt-Norges vurderinger da Helse Møre og Romsdal har jobbet mye / lenge og alene med saken. 

Daniel Haga repliserer med at han ser argumenter for begge tomter, men at p.t. går hans vurdering i favør av Opdøl."

Vil ikke diskutere Opdøl

"I og med at Daniel Haga signaliserer at han ser argumenter for begge tomtevalgene prøver undertegnede å etablere et klima for at de to direktørene skal ta en ny runde og se om det er mulig for de to å nærme seg hverandre, men det avvises av Astrid Eidsvik – hun uttrykker at hun ikke er åpen for å diskutere Opdøl som alternativ."

Haga ringer styreleder

"Da er det bare å konstatere at de to direktørene har ulike syn og det konkluderes med at Daniel Haga tar en telefon til sin styreleder for å samtale om status. Daniel Haga snakker med sin styreleder og sier deretter at han fortsatt er der at Opdøl er det alternativet han vil innstille på og han gjøre noen refleksjoner rundt hvor han tror at regionalt helseforetak (Helse Midt)-styret står.

Han poengterer at dette er hans personlige refleksjoner som ikke er basert på at han har kunnskap om regionalt helseforetak (Helse Midt)-styrets ståsted."

Eidsvik står fritt til å innstille

"Daniel Haga understreker at han verken har eller vil ha instruksjonsmyndighet overfor Astrid Eidsvik og at hun står fritt til å fremme sin egen innstilling – (han gjentar akkurat det samme i møtet 28.11)

Astrid Eidsvik ber om at vi får til et møte hvor hun får lagt fram sitt syn for styreleder i Helse Midt-Norge. Slikt møte avtales påfølgende dag på Gardermoen hvor begge styreledere skal være tilstede."

Møtet 28.11. på Gardermoen

"Møtet forløper ved at Astrid Eidsvik legger fram sine kriterier og begrunner sitt valg og det samme gjør Daniel Haga. Deretter legger styreleder i Helse Midt-Norge fram hvilke kriterier han tillegger størst vekt i tomtevalget.

Astrid Eidsvik tilkjennegir at hun reagerer på at Helse Midt-Norges direktør og styreleder har gjort seg opp en mening om saken før hun har fått presentert sin innstilling. 

Astrid Eidsvik stiller direkte spørsmål til styreleder i Helse Midt-Norge om han som har relativt kort fartstid kan / bør ha en egen selvstendig oppfatning i saken."

Selvstendige vurderinger?

"Min opplevelse var at hennes reaksjon i forhold til det prosessuelle går minst like mye på at regionalt helseforetak (Helse Midt-Norge) vil gjøre egne selvstendige vurderinger som at det kan bli ulike tomtevalg det innstilles på. 

Astrid Eidsvik gjentar samme innlegg som hun hadde dagen før i forhold til at Helse Møre og Romsdal HF har jobbet lengst / mest og alene i denne saken.

Daniel Haga svarer ut med å vise til at det aller meste av utredninger, rapporter osv har vært tilgjengelig en stund og at regionalt helseforetak (Helse Midt-Norge) har et selvstendig ansvar for å gjøre sine vurderinger i saksgrunnlaget til regionalt helseforetak (Helse Midt)-styret som er tillagt beslutningsmyndigheten i denne typen saker." 

Nøytral Kinserdal

"Styreleder i Helse Møre og Romsdal inntar gjennom hele møtet en nøytral posisjon og han tilkjennegir ikke hvilket tomtevalg han kommer til å falle ned på.

På tampen av møtet tas det en mer formell gjennomgang av status og veien videre. Styrelederne uttrykker at når det nå ser ut til at de to direktørene ikke kommer til å fremme samme tomtealternativ i sine innstillinger til vedtak, må de fortsette å jobbe med saken hver for seg på dette området.

Det kommenteres også at det fortsatt er flere forhold knyttet til de respektive styresakene hvor det er behov for samarbeid på saksbehandlernivå."

Skal fremme egne innstillinger

"Igjen gjentas det at de to direktørene og styrenivåene har direktørskilte roller og at de to direktørene på selvstendig grunnlag nå må fremme sine innstillinger.

Møtene 27.11 og 28.11 var krevende møter, men de ble gjennomført på saklig vis."

- Kjenner meg ikke igjen

Rbnett fikk mandag kontakt med Astrid Eidsvik, og stilte følgende spørsmål:

- Stemmer det at du i løpet av møtene nektet å diskutere Opdøl som alternativ? Hun svarte slik:

- Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Og for øvrig velger jeg å ikke kommentere noe mer.

- Vi har sendt deg flere spørsmål i mail, kunne du bare bekreftet om du har fått dem, og om du fortsatt ikke ønsker å svare?

- Jeg er ute og handler nå, og kommer ikke til å kommentere noe mer.

Ubesvarte spørsmål

Her er spørsmålene Rbnett har sendt til Eidsvik, i tillegg til spørsmålet over, og som hun altså varsler at hun ikke vil svare på:

- Når Opdøl og Storbakken i din egen idefaserapport kom ganske likte ut, hvorfor nektet du å diskutere Opdøl, når du var pålagt av eget styre å prøve å nå fram til en enighet?

- Stemmer det at du spurte styreleder i Helse Midt-Norge om han burde ha noen selvstendig oppfatning i saken, begrunnet med hans korte fartstid som styreleder?

- Ut fra notatet virker det som om du mente at bare du hadde kunnskap nok til å lage innstilling i tomtesaken, og at din innstilling burde være grunnlaget for behandlingen både i ditt eget Helse MR og i det overordnede Helse Midt-Norge-styret. Stemmer det inntrykket?

- Hvorfor valgte du å trekke deg nå du kunne anta at avgangen kunne skape kaos og sette hele beslutningsprosessen for nytt sjukehus i fare?

- Var du imot styrenes vedtak om at dere direktører skulle forsøk å samordne deres innstillinger?

- Var du imot at Helse Midt skulle gjøre sin selvstendige vurdering av tomtevalg for nytt sjukehus?

- Stemmer det at du ønsket å endre aldersangivelsen i din sluttavtale fra 62 til 56, slik at du kunne få beholde din direktørlønn åtte år lenger enn det som står i avtalen?