- Jeg tar ansvaret for valget av Hjelset

Helseministeren til Rbnett: - Det faglige veide tyngst.

Tre ganger Hjelset:  Helseminister Bent Høie (t.v.) besluttet i formiddag at nysjukehuset skal bygges på Hjelset. Den samme konklusjonen kom styreleder Ola H. Strand (i midten) i Helse Midt-Norge og styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal til. Foto: Audun Braastad 

Nyheter

OSLO: Helseminister Bent Høie ble overbevist om at nysjukehuset må legges til Hjelset på et faglig grunnlag. Bredden i fagmiljøet i Molde og muligheten for å rekruttere ble vurdert til å være best på Hjelset.

Romsdals Budstikke møtte helseminister Bent Høie i Helsedepartementet  like etter at han hadde holdt foretaksmøte med ledelsen i Helse Midt-Norge, og fortalt at hans beslutning er at fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal bygges på Hjelset.

- Hva veide tyngst da du tok beslutningen om å velge Hjelset?

- Det som har vært klart for alle, er at det er ingen av de to tomtene Storbakken og Hjelset som er suverene og går langt foran den andre. For min beslutning var det hensynet til å sikre det største medisinskfaglige miljøet fram til nytt sjukehus står ferdig, som veide tyngst. Samt rekrutteringsgrunnlaget til nytt sjukehus i kombinasjon med at Hjelset er det alternativet som gir kortest reisetid for de aller fleste pasientene, sier Bent Høie til Romsdals Budstikke.

- De samfunnsmessige aspektene, som utjamning av antall statlige arbeidsplasser, tilhørte ikke den faglige biten?

- Det er et argument som tilhørte Storbakken-alternativet, men som jeg i min faglige vurdering ikke har tillagt avgjørende vekt. Det viktigste når et sjukehus skal plasseres, er å sikre god pasientbehandling til alle, nå og i framtida, og det hadde man ikke fått hvis man hadde gått videre med to mindre sjukehus.

- Hva kan du og Regjeringen gjøre for å holde oppe trykket og tempoet i arbeidet med å få realisert nytt sjukehus?

- Nå har jeg tatt min beslutning, så nå er jobben tilbake igjen hos Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge. Så vil der være nye kontaktpunkter der beslutninger skal løftes opp på foretaksnivå, men det er ei stund til neste gang det skjer.

- Etter at du har tatt den politiske beslutningen om å velge Hjelset, hvor trygg er du på at der ikke kommer omkamper?

- Jeg kan ikke svare annet på det enn at det er jeg som foretaksmøte i Helse Midt-Norge som er det øverste organet i denne sammenhengen, og jeg har truffet min beslutning, og forventer at den følges opp, sier Bent Høie.

- Hvordan har du opplevd å stå i innspurten av denne saken, med alle mistankene og anklagene som har blitt rettet mot deg de siste dagene?

- Det har nok jeg merket, men jeg har vært mer bekymret for trøkket som styrene har opplevd i denne saken. Styret for Helse Møre og Romsdal, som tross alt består av folk som bor og arbeider i området, og som har sin familie og sine barn der. Styremedlemmene der har nok hatt det mye tøffere enn jeg som helseminister har hatt.

- Er dette en glad dag for deg?

- Jeg mener dette er en glad dag i den forstand at vi har kommet ett steg videre med arbeidet for det nye sjukehuset. Samtidig har jeg stor forståelse for dem som er skuffet i dag. Og jeg har forståelse for deres engasjement, og at dette oppleves som en tung dag for dem. Derfor er dette også en dag med blanda følelser, sier Bent Høie til Romsdals Budstikke.

Ikke pest eller kolera

På pressekonferansen tidligere i formiddag understreket Bent Høie at valget mellom Hjelset og Storbakken på Frei ikke var et valg mellom pest og kolera. Han gjorde det samtidig klart at beslutningen om Hjelset var tatt på et faglig godt fundert grunnlag.

På pressekonferansen ble Høie spurt om når han hadde bestemt seg for tomtevalget.

- Dette er en sak som har pågått over lang tid. Jeg har hatt god tid til å sette meg inn i dokumentene og rapportene. Jeg har hatt det samme beslutningsgrunnlaget som styrene har hatt. Jeg har også vært og sett på alle de tre tomtealternativene som var aktuelle. Det gjorde jeg i god tid, for å unngå å komme inn i situasjonen i en opphetet fase.

- Det har vært en føljetong av styremøter og foretaksmøte i løpet av tre dager. Synes du beslutningsprosessen har vært god?

- Jeg fikk jo ikke innblikk i saken etter at Helse Midt-Norge hadde behandlet den, men har hatt like god tid til å sette meg inn i saken som styrene. Styrene i helseforetakene har et selvstendig ansvar med å sikre at de fatter beslutninger på et forsvarlig grunnlag. Både styret i Helse Møre og Romsdal og styret i helse Midt-Norge vurderte det slik. Jeg har basert min beslutning også på det de to helseforetakene kom fram til, svarte Bent Høie.