Sterk kritikk av Eidsviks arbeid

Kvalitetsrapport: - Det er godt begrunnet at tomten på Astad ikke bør foretrekkes, men det vil være trist om dette blir eneste konkrete utfall av alt arbeidet som er lagt ned i idéfasen.

Jan Høegh er oppdragsansvarlig i Holte Consulting for rapporten med navnet "KSK(I) Idefase sykehuset Nordmøre og Romsdal"   Foto: Bård Gudim

Nyheter

Kvalitetsrapporten om den oppsummerende idefaserapporten om sjukehuslokalisering, er nå offentliggjort. Den kommer med sterk kritikk av Astrid Eidsviks arbeid:


Vil ta stilling til tomt

Grunnlagsmaterialet er godt nok til å velge sjukehustomt, sier ny direktør i Helse Møre og Romsdal.


"Manglende vilje"

I sammendraget av hovedkonklusjonene, står det:

"Generelt er det vårt inntrykk at utredningsarbeidet svekkes av en manglende vilje til å ta stilling til de vanskelige temaene. Mange relevante problemstillinger og forhold påpekes, men svært ofte leder ikke dette til konkrete drøftinger og klare konklusjoner eller anbefalinger.

I det perspektivet stiller vi også spørsmål om hvilken ny, relevant og viktig informasjon som skal frembringes i neste fase, og som vil gjøre det lettere å velge mellom Opdøl og Storbakken da fremfor nå."

LES HELE RAPPORTEN OG ALLE STYREDOKUMENTENE HER.

Hovedkonklusjoner

Kvalitetsrapporten har disse hovedkonklusjonene:

"I dette kapitlet beskriver vi våre hovedkonklusjoner og anbefalinger. Innholdet utdypes i de etterfølgende kapitlene.

Vi legger til grunn at valget om ett nytt akuttsykehus på aksen mellom Hjelset og søndre del av Frei

er tatt, og gjør derfor ikke nærmere vurderinger av behovet. Det er nedlagt et stort og i mange henseender godt arbeid i utviklingen av idéfaserapporten.

Imidlertid mener vi:

* Målene er for upresise og lite prosjektspesifikke til å være operasjonelt nyttige Målene er for så vidt konsistente med regionale og nasjonale helsepolitiske mål, som imidlertid også er svært generelt og lite presist definert

* Det er ikke gjort noen prioritering mellom resultatmålene.

* Alternativene i hovedsak utnytter det geografiske mulighetsrommet på en tilfredsstillende måte, mens det funksjonelle mulighetsrommet, både med tanke på fordeling mellom sykehusene i regionen og interne løsninger i det nye sykehuset, er lite vurdert og utnyttet.

* Mulig overdimensjonerte krav om aktuelle tomters størrelse kan likevel ha medført at reelt sett brukbare tomter er oversett

* De estimerte bygningsarealene tar utgangspunkt i relativt lite ambisiøse forutsetninger om åpningstider, utnyttelse av ko

stbart utstyr mv, slik at arealbehovet kan være overvurdert.

Kravene er lite tydelig fremstilt og ikke gitt noen tydelig innbyrdes prioritering

* Mangelen på tydelighet og prioritering reduserer i betydelig grad kravenes funksjon og gjør det vanskeligere for idéfaseutredningen å komme frem til tydelige konklusjoner og anbefalinger.

* Økonomisk bæreevne fremstår som å være basert på sviktende forutsetninger

* I realiteten er det tvilsomt om det finnes tilstrekkelig økonomisk bæreevne innenfor de rammene som stilt til rådighet.

* Formuleringen i idéfaserapporten om at prosjektet «må tilpassast HMR og HMN si økonomiske bereevne» skaper ikke tillit til at det nye sykehuset vil sikre befolkningen bedre spesialisthelsetjenester.

Vi mener likevel det er godt begrunnet at tomten på Astad ikke bør foretrekkes, men syns samtidig det vil være trist dersom dette blir det eneste konkrete utfallet av alt arbeidet som er lagt ned i idéfasen.

Generelt er det vårt inntrykk at utredningsarbeide tsvekkes av en manglende vilje til å ta stilling til de vanskelige temaene. Mange relevante problemstillinger og forhold påpekes, men svært ofte leder ikke dette til konkrete drøftinger og klare konklusjoner eller anbefalinger.

I det perspektivet stiller vi også spørsmål om hvilken ny, relevant og viktig informasjon som skal frembringes i neste fase, og som vil gjøre det lettere å velge mellom Opdøl og Storbakken da fremfor nå.


Vil ta stilling til tomt

Grunnlagsmaterialet er godt nok til å velge sjukehustomt, sier ny direktør i Helse Møre og Romsdal.