– Slå sammen med Bergen!

Tanken om Møre universitet er død, mener professor Arild Hervik.

Høgskoler søker make – For Høgskolen i Molde vil en fusjon internt i Møre og Romsdal ikke gi noe grunnlag for kvalitetsheving, sier professor Arild Hervik. Hervik sitter i et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som skal se på hvordan kvaliteten på forskning, utdanning og formidling kan hevesved ved høgskoler og universitet.  Foto: Erik Birkeland

Høgskolestruktur
  • Høgskolen i Molde har i dag ingen styrevedtak som peker mot en formell endring av institusjonen, dvs. sammenslåing.
  • I 2011 ledet professor Arild Hervik en gruppe som utredet mulige strukturelle endringer for høgskolene i fylket. Gruppen anbefalte en samarbeidsmodell (Mørealliansen).
  • Nåværende regjering legger i større grad vekt på sammenslåing i arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren.
  • Onsdag 19. september vil departementet med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen møte representanter for ledelse og styrer ved høgskolene i Møre og Romsdal og Trøndelag i Molde for dialog om blant annet struktur.
Nyheter

Professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde ble oppnevnt av Regjeringen til å sitte i ekspertutvalget som skal vurdere en ny finansieringsmodell som skal hjelpe til med å øke kvaliteten på forskning, utdanning og formidling på høgskolesektoren i Norge.

Regjeringen har et sterkt ønske om at det blir færre og større institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Det betyr at høgskoler må slå seg sammen.

Framtida

I Møre og Romsdal er her tre høgskoler: Høgskolen i Volda, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Molde. En sammenslåing av de tre høgskolene til Møre universitet har vært sett på som ett alternativ til framtidig struktur.

Nå har professor Arild Hervik kommet til en annen konklusjon:

– På disse tre og et halvt åra, som effekt fra Mørealliansen, har det ikke skjedd noe som gir grunnlag for fusjon mellom de tre høgskolene her i fylket. Spørsmålet har vært: Vil endring i struktur høyne kvaliteten ved høgskolene? For Høgskolen i Molde vil en fusjon internt i fylket ikke gi noe grunnlag for kvalitetsheving, mener Hervik.

Professoren legger til:

– Den eneste måten vi kan styrke kvaliteten til Høgskolen i Molde på, er å ta vare på de to doktorgradene vi har; den ene i logistikk, den andre innenfor psykisk helse. Det gjør vi ved å fusjonere med en institusjon som er på et langt høyere nivå enn oss. Det eneste miljøet jeg kan se, er Norges Handelshøyskole i Bergen.

– Er Norges Handelshøyskole beredt på å gå sammen med Høgskolen i Molde?

– Jeg har vært på møter med NHH da Jan I. Haaland var rektor. Den gang ønsket ikke NHH å fusjonere fordi Høgskolen i Molde hadde helsefag. Det fantes ikke ved NHH. Når Høgskolen i Molde nå har fått doktorgradakkreditering og har professor Stål Bjørkly, som befinner seg på meget høyt internasjonalt nivå, har ting endret seg. Nå har Høgskolen i Molde blitt attraktiv for NHH. Men en fusjon vil kreve at NHH endrer navnet sitt til Norges handels- og helsehøyskole. Ved å gå sammen med Høgskolen i Molde, kan NHHH beholde merkenavnet sitt. Trusselen for NHH er å bli fusjonert med Universitetet i Bergen, mener Hervik.

– Vil en fusjon mellom Høgskolen i Molde og Norges Handelshøyskole ha noen negative effekter?

– Den viktigste grunnen for NHH til ikke å fusjonere med Høgskolen i Molde, er at relativt få ansatte ved Høgskolen i Molde som har kompetanse til å bli ansatt ved NHH. Kanskje er det bare tre personer: Stål Bjørkly, Oddbjørn Sættem og Arild Hervik. Men flere kolleger vil være i nærheten av å ha denne kompetansen. Dersom vi får merkenavnet NHHH vil det også kunne være svært vanskelig mange av for vårelokale studenter å komme inn på våre studier. Til gjengjeld vil den lange køen av studenter som ønsker å studere ved NHHH, komme inn.

– Er tanken om å samle de tre høgskolene i Møre og Romsdal til én, urealistisk?

– Tanken om et Møre universitet er død. Et universitet må ha minst tre doktorgrader. Det vil ta minst 10 år før Høgskolen i Ålesund får sin første doktorgrad, og Høgskolen i Molde har ikke kapasitet til å klare flere doktorgrader enn de to høgskolen har i dag.

– Har anbefalingen din vært drøftet med ledelsen ved Høgskolen i Molde?

– Synspunktene mine har jeg ikke konferert med ledelsen ved Høgskolen i Molde om. Jeg ble oppnevnt til ekspertutvalget av departementet, og synspunktene står for min regning, sier professor Arild Hervik.

Hvordan gikk samarbeidet?

Et eget utvalg, kalt Mørealliansen, har siden 2010 sett på hvordan samarbeidet mellom de tre høgskolene i Møre og Romsdal kunne utvikles.

– Vi startet for tre og et halvt år siden i et utvalg som besto av tidligere rektor ved Høgskolen i Volda, tidligere rektor ved Høgskolen i Ålesund, direktør Kjell Bugge ved Høgskolen i Molde og meg som ledet utvalget. Den viktigste jobben vi skulle gjøre var å gå grundig gjennom fagmiljøene ved de tre høgskolene og se på de sterke sidene og potensiale for samarbeid, forteller professor Arild Hervik.

Til å bistå seg hadde utvalget to prosesskonsulenter fra Danmark.

Oppgavene høgskolene fikk, var følgende:

– Høgskolen i Molde fikk ansvar for å fremme en ny doktorgrad på helseområdet i samarbeid med Volda og Ålesund. Nå har tre og et halvt år gått, og nylig godkjente departementet denne doktorgrad-akkrediteringen til Høgskolen i Molde.

– Høgskolen i Ålesund ble gitt ansvaret for å utvikle et samarbeid rundt ingeniørmiljøet, som er maritimt innrettet, og lage ei bru over mot logistikkmiljøet ved Høgskolen i Molde. Ålesund fikk også ansvaret for å koordinere de to masterstudiene i økonomi; eksportmarkedsføring i Ålesund og økonomistyring i Molde. På dette området har det på disse åra ikke skjedd noe.

– Høgskolen i Volda fikk ansvar for å ta videre området de hadde hevdet seg på nasjonalt: Animasjon i medieutdanningen.  Volda skulle bygge bru over til IT-miljøet i Ålesund og et maritime miljøet i Ålesund. På dette området har det heller ikke skjedd så mye, forklarer Hervik.

Professor Hervik konkluderer:

– Arbeider med Mørealliansen har kun utviklet samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Høgskolen i Volda rundt en ny doktorgrad i helsefag. Høgskolen i Ålesund har ingen doktorgrad på noe fagfelt, og dersom skolen skulle utvikle det på egne vegne, vil det ta minimum ti år, sier professor Hervik.  .