Utreder ny linje til milliarder

Statnett utreder bygging av ei ny stor kraftlinje til 1,5-2 milliarder kroner til Nyhamna fra enten Sunndal, Isfjorden eller Ørskog-Fiksdal. 
Nyheter

Den kommer i tillegg til linja fra Viklandet til Nyhamna som i dag forsyner gassanlegget, og ble bygd for knapt ti år siden.

I en utredning til Olje- og energidepartementet lister Statnett, i samråd med Shell og Gassco, opp tre alternativ for å sikre en tosidig strømforsyning til Nyhamna. Tosidig forsyning vil si ei ny kraftlinje i tillegg til den eksisterende.

Nyhamna-stanser

Ormen Lange-anlegget har hatt flere driftsstanser, fordi 420 kilovoltlinja fra Viklandet i Sunndal til Nyhamna har falt ut. Dette er i dag den eneste tilførselslinja til Nyhamna. Det har siden 2007 vært to tilfeller hvor det har tatt opp til to og et halvt døgn å utbedre feil på linja.

Konklusjonen i utredningen, er at det kun er 420 kilovoltløsninger som gir fullverdig tosidig strømforsyning. 420 kilovoltlinjer er de største som bygges.

I stortingsproposisjonen om Aasta Hansteen- og Polarled-utbyggingen, påla departementet Nyhamna-operatøren å gjennomføre en utredning av den framtidige kraftforsyningssituasjonen til gassanlegget, herunder den samfunnsøkonomiske betydningen av å etablere tosidig forsyning. Det er den utredningen som nå foreligger.

Alternativene

Det ene alternativet i utredningen er ei ny linje på land fra Ørskog til Fiksdal i Vestnes, med sjøkabel derfra videre til Nyhamna. Kostnaden til denne linja er beregnet til 1.950 millioner kroner. Dette alternativet var aktuelt da Ormen Lange ble utbygd i 2004-2007, og ble i sin tid konsesjonssøkt. Men det ble droppet fordi Ormen Lange-lisensen ikke ble enig med Statnett om anleggsbidraget fra lisensen.

Det andre alternativet er ei 82 km lang luftledning fra Isfjorden via Istad, med fjordspenn over Langfjorden, og videre til Fræna og Nyhamna. Kostnaden ved dette alternativ er beregnet til 1.520 millioner kroner.

Det tredje alternativet er ei 103 km lang ledning fra Viklandet i Sunndal, via Brandhol i Nesset og Fræna, til Nyhamna. Her er kostnaden beregnet til 1.810 millioner kroner. 

Høge kostnader

Statnett sier i utredningen at alle alternativene har høge kostnader og lang gjennomføringstid.

Ifølge Statnett er ikke de kvantifiserte gevinstene knyttet til å unngå inntektstap som følge av tapt eller utsatt gassalg for Nyhamna, tilstrekkelig til å forsvare kostnadene ved tosidig kraftforsyning. Andre virkninger som er vanskelig å kvantifisere må, ifølge Statnett, tillegges vesentlig vekt for at en fullverdig tosidig strømforsyning skal være samfunnsøkonomisk rasjonell. Eksempler på slike ikke-kvantifiserbare effekter, er virkninger knyttet til hendelser i form av svært langvarige avbrudd som har lav sannsynlighet for å opptre. 

Statnett slår fast at et langvarig avbrudd på Nyhamna vil føre til store samfunnsøkonomiske tap.

Gassco har vurdert kostnadene ved et avbrudd på 30 dager, og en slik hendelse vil alene kunne forsvare om lag hele eller store deler av investeringskostnaden ved å etablere tosidig forsyning.

Aktuelt

- Basert på dagens foreliggende informasjon, tilsier en samlet vurdering at gjennomføring av tiltak for styrket forsyning til Nyhamna er aktuelt, og bør utredes videre i en konseptvalgutredning, sier Statnett.

Statnetts vurderinger tyder på at det kan være rom for å optimalisere konseptene, både med hensyn til kostnader og tid.

- En konseptvalgutredning vil utvides til å omfatte løsninger som gir bedre forsyningssikkerhet, men ikke nødvendigvis tosidig forsyning. Dette innebærer også løsninger som stegvis kan gå i retning av en full tosidig forsyning, sier Statnett.