Jeg liker min egen spalte – Reistad i RB

Da jeg gikk inn på RBnett den 12. mai trodde jeg ved første øyekast at jeg endelig hadde fått meg egen spalte i RB – Reistad i RB.

Alf Reistad i Romsdal Regionråd.   Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

Til min store skuffelse oppdaget jeg at det kun var et nytt angrep fra MuM-lobbyist Terje Tovan.

Demokratisk problem

Tovan mener det er et demokratisk problem at noe av min lønn kommer fra Aukra. Jeg kan berolige Tovan med at det faktisk er Aukra som betaler klart minst kontingent til Romsdal Regionråd (ROR) – kun vel 8% av innbetalingen fra kommunene i Romsdal kommer fra Aukra.

Det er derimot riktig at undertegnede ved flere anledninger har gått ut og hevdet at det er et demokratisk problem at aksedebatten er så hard at enkelte grupper ikke ønsker å delta. Derfor har jeg henstilt om en saklig og faktabasert debatt – ønsker ikke at debatten kun skal foregå mellom «gamle, gretne gubber» som meg selv. Jeg har spesielt etterlyst ungdommen, samtidig som jeg har presisert overfor de aktuelle journalistene at jeg ikke retter kritikken mot enkeltpersoner eller «enkeltsider» i debatten.

«Et samlet næringsliv»

Terje Tovan framstiller det som om undertegnede har vært med å profilere at et «samlet næringsliv» står bak Møreaksen. Jeg har gått gjennom presentasjoner og uttalelser fra ROR, og kan ikke se at undertegnede eller regionrådet har brukt dette begrepet.


Det at navngitte næringslivsledere for mer enn 100 virksomheter med aktivitet i Møre og Romsdal, mange store og toneangivende industribedrifter, med til sammen ca. 23.000 ansatte og ca. 100 milliarder kroner i årlig omsetning har signert oppropet som Terje Dyrseth tok initiativet til – kan ikke bagatelliseres. Selv ikke Terje Tovan kan med troverdighet gjøre det, og samtidig henvise til næringslivsstøtte fra anonyme «næringslivsledere» med ukjent adresse og størrelse på virksomhetene.


Gjennom demokratiske prosesser og styrevedtak ga NHO Møre og Romsdal, Sunnmøre Regionråd og ROR felles høringsuttale til NTP med E136 på førsteplass og Fergefri E39 (Møreaksen) på andre. Regjeringen har nå innstilt på realisering av begge disse prosjektene – og uten at de kommer i konkurranse med hverandre. Ønsker vi en moderne infrastruktur også i Møre og Romsdal, må vi gripe muligheten når vi har den.

MuM sin spørreundersøkelse

Som mange andre har jeg gjort mine betraktninger rundt MuM sin spørreundersøkelse som har fått stor spalteplass i media.


Utvelgelsen av respondenter gir et feil bilde


Myndighetene har fastsatt de viktigste kriteriene for Fergefri E39. Dette ble blant annet presentert av daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) under Nyttårskonferanse i Molde i fjor. Det ble slått fast at prosjektene skal bidra til å styrke bo- og arbeidsmarkedsregionene – i dette tilfellet ved å knytte Ålesund- og Molderegionen tettere sammen. Jeg er derfor svært overrasket over at man i undersøkelsen har valgt klart flest respondenter fra Kristiansund (!), som ligger utenfor det viktigste influensområdet for Møreaksen.


Undersøkelsen legger feilaktig til grunn at Romsdalsaksen er et likeverdig alternativ til Møreaksen


Møreaksen er et gryteklart prosjekt som regjeringen har prioritert i NTP med rask oppstart. Dette er en historisk mulighet for å realisere fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, og som har vært utredet og planlagt i godt over 30 år. Det er et faktum at Romsdalsaksen vil kreve mange år med målinger, utredinger og planleggingsarbeid før prosjektet eventuelt kan bli aktuelt for NTP. Innen den tid vil en rekke andre prosjekt på Fergefri E39 være ferdig utredet, og etter all sannsynlighet påbegynt - uten at vi har fått noen løsning for kryssing av Romsdalsfjorden.


Det at en i spørreundersøkelsen gir et inntrykk av at Romsdalsaksen er et reelt alternativ til Møreaksen gir, etter min oppfatning, et helt feil bilde av realitetene. I tillegg svarer ikke Romsdalsaksen på det viktigste kriteriet om å bygge Ålesund- og Molderegionen tettere sammen, og kommer i tillegg klart dårligere ut mht. samfunnsnytte. Svarer ikke alternativet til kriteriene myndighetene har satt, vil en heller ikke være i posisjon til å bli prioritert av de nasjonale myndighetene i Fergefri E39.


Molde 14. mai 2021

Alf Reistad