NTP: Skal bruke 1200 milliarder de neste 12 åra

Klokka 12 i formiddag la regjeringen fram forslaget til Nasjonal Transportplan for de kommende 12 åra. Denne planen viser hvordan regjeringen vil satse på veger, jernbane, sjøfart og luftfart fram til 2033.

Kreditering: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Nyheter

Sett fra Møre og Romsdals side knytter det seg størst interesse til hva regjeringen vil gjøre med planene for ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde og med Eksportvegen E136. Når samferdselsminister Knut Arild Hareide presenterer planen, får vi også vite hvor mye penger regjeringen vil gi fylkene til å holde vedlike fylkesvegnettet, og til drift av ferjene.

Nasjonal transportplan får totalramme på 1.200 milliarder over tolv år.

Nasjonal transportplan 2022–2033 får en totalramme på 1.200 milliarder kroner. Bompenger står for 123 milliarder kroner av rammen.

De øvrige 1.076 milliarderne kommer fra statlige midler. Midlene skal brukes på å utvikle og ta vare på gode og framtidsrettede transportløsninger i hele landet, skriver regjeringen i rapporten.

– I Norge bor og lever vi i hele det langstrakte landet våret, og store deler av verdiskapningen skjer i distriktene. Samferdselssastningen må derfor også være en distriktssatsing. Det sikrer vi i den transportplanen regjeringen nå legger fram, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Fylkesveier får ny tilskuddsordning

Nasjonal transportplan er en plan for transport og samferdselsprosjekter i Norge, som regjeringen legger fram. Stortinget skal senere ta stilling til den.

Regjeringen foreslår blant annet at fylkesveier skal få totalt 52,4 milliarder kroner.

– Denne særskilte satsingen fra staten vil gi fylkesveiene et skikkelig løft. Det er bra for både folk og næringsliv i distriktene, sier Hareide.

Det legges også opp til en økt satsing på skredsikring, 33 milliarder kroner til sjøtransporten, utbedring av farvann flere steder og utbedring av eksisterende veistrekninger.

Slik fordeles rammen

De statlige midlene på 1.076 milliarder kroner fordeler seg slik:

 • Riksveier: 510 milliarder kroner.
 • Tilskudd til fylkesveier: 52 milliarder kroner.
 • Jernbaneformål: 393 milliarder kroner.
 • Kystforvaltningen: 33 milliarder kroner.
 • Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner.
 • Lufthavner: 5 milliarder kroner.
 • Øvrige områder: 3 milliarder kroner.

Bompenger står for 123 milliarder kroner av NTP-rammen.

Dette er Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033:

 • NTP er en plan for transport både for vei, jernbane, sjø og luft i Norge, og den gjelder i tolv år av gangen.
 • Den revideres hvert fjerde år.
 • I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.
 • Den reviderte NTP for perioden 2022–2033 har en totalramme på 1.200 milliarder kroner. Av dette er 1.076 milliarder kroner statlige midler, mens 123 milliarder er bompenger.