Saka om barnetrygd og sosialhjelp:

Einige om å halde barnetrygda utanom

Formannskapet samla seg – til slutt – om å halde barnetrygd utanom ved utrekning av sosialstønad.

Frå formannskapets Teams-møte tysdag.  Foto: Kommune-TV

Nyheter

Britt Janne Tennøy (H) gjentok i formannskapet tysdag tilrådinga frå hovudutval for oppvekst, kultur og velferd, om å vidareføre dagens ordning der barnetrygda er tatt med i utrekningsgrunnlaget for sosialstønad.