Uttalelse til artikler som omhandler arbeidsmiljøet ved Flyktningtjenesten i Molde kommune

Nyheter

På vegne av dagens ansatte ved Flyktningtjenesten ønsker vi å gi en uttalelse til avisa vedrørende artiklene som omhandlet arbeidsmiljøet ved arbeidsplassen vår. Dagen i dag (18.11.2020) har vært en dag preget av frustrasjon, sinne og en opplevelse av hjelpeløshet. Dagens ansatte har gitt klart uttrykk for at de ikke kjenner seg igjen i det som står i artiklene som omhandler deres arbeidsplass. Flere er opprørt og fortvilet over at de blir tillagt en mening de ikke har. Dette på grunn av at avisa fremstiller saken som om at dagens ansatte har satt frem disse påstandene. Det å få sin arbeidsplass fremstilt på en så negativ måte påvirker de ansatte i svært stor grad, både på jobb og privat.

Vi er skuffet og overrasket over at disse artiklene er publisert uten at en eneste av dagens ansatte ved Flyktningtjenesten har fått uttale seg. Avisa har kontaktet enhetsleder, som har taushetsplikt og ikke har anledning til å si noe om saken. Dette gjør at han blir fremstilt uheldig. Avisa har kontaktet hovedtillitsvalgt i Delta, som ikke ønsket å uttale seg om saken. Verneombud og plasstillitsvalgte ved enheten har ikke fått noen henvendelse fra avisa, og har dermed ikke hatt anledning til å være med på å gi et mer nyansert bilde av saken. Vi mener at avisa har fremstilt saken helt ensidig, og har ikke vært kritisk nok til kildene. Det er kun brevskriverne sine påstander som er fremstilt i artiklene.

I brevet de har sendt til Arbeidstilsynet nevner de mange ulike hendelser som også blir fremstilt ensidig, siden arbeidsgiver ikke kan uttale seg med bakgrunn i taushetsplikt. Vi stiller derfor spørsmål ved at avisa ukritisk publiserer en slik artikkel som har potensiale til å skade kommunens, enhetens og aller viktigst - den enkelte ansattes omdømme. Videre følger kommentarer direkte knyttet til påstander og innhold i artiklene. Utdrag fra artikkel:

“I brevet fortelles det blant annet om fryktbaserte ledelse, mobbing av ansatte, usaklig forskjellsbehandling av ansatte, store utskiftinger og høg sjukmeldingsprosent. Dette skal ha pågått siden 2015. Arbeidstilsynet blir bedt om å se på forholdene opp mot Arbeidsmiljøloven, blant annet om myndighetsbruk og uforsvarlig arbeidsmiljø.”

Kommentar:

Dagens ansatte ved Flyktningtjenesten stiller seg ikke bak beskrivelsen av en fryktbasert ledelse. Vi opplever ikke forskjellsbehandling eller mobbing. Vi opplever at vi får medvirke i omstillingsprosesser, som det har vært mange av de siste årene. Vi medvirker i enhetens HMSarbeid, og opplever at ledelsen har fokus på å involvere de ansatte. Laila Pettersen, (plasstillitsvalgt for Delta siden 2017) har ikke opplevd at ledelsen har gått ut over sin styringsrett.

Sitat fra artikkel:

“- Jeg tenker på hvor viktig jobben med å integrere flyktninger er, og hvor feil alt dette blir både for dem og medarbeidere. Det kan ikke være lov at en kommune behandler folk på denne måten”.

Kommentar:

Dagens ansatte i Flyktningtjenesten opplever at vi gir et godt tilbud til våre flyktninger, basert på de nasjonale føringene. Det har selvfølgelig vært utfordringer med nedbemanning, men vi har en opplevelse av at ledelsen har gjennomført en ryddig prosess. Det har nylig vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, som viser at ansatte føler at de har fått god informasjon og støtte i denne prosessen.

Utdrag fra artikkel:

“I brevet poengteres også prosessen rundt overtallighet. Det stilles spørsmål ved at mange miljøarbeidere ble oppsagt, mens det sitter igjen en relativt stor stab med merkantilt ansatte. Prosessen med overtallighet får kritikk blant annet ut fra uklare kriterier for utvelgelse av hvem som skulle beholde jobben eller ikke.”

Kommentar:

Ingen miljøarbeidere er blitt oppsagt, og målet i nedbemanningsprosessen har vært at alle skal få tilbud om annen stilling i kommunen. Kriteriene for utvelgelse har ikke vært uklare. De ble utarbeidet i samarbeid med de hovedtillitsvalgte i Molde kommune. Ansatte ble opplyst om kriteriene som en naturlig del av nedbemanningsprosessen. Utvelgelseskriteriene var i følgende rekkefølge:

1. Utdanning og kompetanse (inkludert relevant realkompetanse)

2. Ansiennitet

3. Sosiale forhold

Utdrag fra artikkel:

“Brevet handlet også om bekymring for oppfølging av deltakere i Introduksjonsprogrammet og dårligere måloppnåelse. Dette som resultat av dårligere tjenestetilbud på grunn av hyppige utskiftninger av veiledere, og kompetansetap i tjenesten.”

Kommentar:

Dette opplever dagens ansatte i Flyktningtjenesten som en krenkelse. Vi jobber hver dag for å gi våre flyktninger god kvalitet og hensiktsmessig oppfølging i sitt introduksjonsprogram og i den første tiden som nybosatt i Molde kommune. Dette får vi stadig gode tilbakemeldinger på fra flyktninger og samarbeidspartnere. Vi er selvfølgelig enig i at vi har mistet dyrebar kompetanse i denne prosessen, men kompetansen som er igjen i Flyktningtjenesten er valgt ut med bakgrunn i enhetens behov. Vi opplever at ledelsen er fremoverlent og at de har fokus på kvalitet i tilbudet til flyktningene. De har fokus på at vi utfører vårt arbeid i tråd med føringer i introduksjonsloven og forvaltningsloven. De er også opptatt av å utvikle kompetansen i enheten, gjennom enhetens strategiske kompetanseplan.

Utdrag fra artikkel:

“Brevskriverne forteller også at flere andre med tilknytning til Flyktningtjenesten har kommet med varsler.”

Kommentar:

Avisa skriver at brevskriverne forteller at flere andre med tilknytning til Flyktningtjenesten har kommet med varsler. Vi stiller spørsmål rundt denne påstanden med bakgrunn i at den er lite konkret, og fremmer mye usikkerhet blant både ansatte og våre samarbeidspartnere. Hvem har varslet, når og hva er det varslet om? Dette er påstander som bare skaper usikkerhet.

Vi ber om ro

Dagens ansatte i Flyktningtjenesten har vært gjennom en lang periode med omstilling og nedbemanning. Det å bli utsatt for denne påkjenningen som brevskriverne utsetter oss for nå, opplever vi som en stor unødvendig belastning. Dette kommer i en tid der vi har behov for overskudd til å forberede enheten til innføring av ny integreringslov, gjeldende fra årsskiftet. Vi har også behov for ro til å ta inn over oss konsekvensene av omstillingene vi har vært gjennom, samtidig som vi fortsatt er midt i en pandemi som skaper ytterligere usikkerhet fremover. Flyktningtjenesten ber nå om å få ro til å kunne fortsette det gode arbeidet vi gjør med bosetting og integrering av våre nye landsmenn.

På vegne av dagens ansatte i Flyktningtjenesten

Caroline L. Johansen, verneombud

Laila Pettersen, plasstillitsvalgt Delta

Silje Moldver Sandvik, plasstillitsvalgt Fellesorganisasjonen