Avlivet sju jervevalper her i fylket

28 voksne jerver og 21 valper ble avlivet av Statens naturoppsyn i vår. Her i fylket ble sju valper avlivet i Sunndal og Surnadal.

AVLIVER I HIET: Ved hiuttak blir hiet gravd frem fra snøen før unger og tispe om mulig blir avlivet. Av fem tisper og 21 valper som ble avlivet i vår, står Møre og Romsdal oppført med fem valper i tre ulike hi.  Foto: Per Harald Olsen/NTNU/Flickr

Nyheter

De ekstraordinære uttakene er gjort for å forhindre tap av husdyr og tamrein, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Det er lagt ned en betydelig innsats i overvåking og uttak av jerv. Vi har prioritert å ta ut dyr som holder til i beiteprioriterte områder hvor jerv har gjort skade tidligere eller skadepotensialet er stort, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Fra februar til april ble 23 voksne dyr felt av SNO på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I tillegg er det i april og mai gjort ni hiuttak av jerv. Ved hiuttak blir hiet gravd frem fra snøen før unger og tispe om mulig blir avlivet. Under vårens hiuttak har fem tisper og 21 valper blitt avlivet. Av de 21 valpene, står Møre og Romsdal oppført med fem i Surnadal og to i Sunndal.

– Det ligger en grundig vurdering til grunn når Miljødirektoratet prioriterer hvor det skal skje ekstraordinære uttak. Vi legger blant annet til grunn kjente skader i tidligere beitesesonger, kunnskap om hvor det er gjort uttak av jerv tidligere, status for de regionalt fastsatte målene for jervebestanden og hva bestanden i regionen tåler av beskatning, sier Hambro i meldinga.

Skal forebygge skader

Ekstraordinære uttak skjer som et supplement til lisensfellingen av jerv, som foregår gjennom vinteren fram til 15. februar.

Mens lisensfelling er ment å bidra til å regulere bestandens størrelse og jervens utbredelse, gjennomføres ekstraordinære uttak for å forebygge skader på beitedyr og tamrein.

Ved lisensfelling registrerer ordinære jegere seg og får lisens til å felle jerv. De ekstraordinære uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO).

Foreløpig 43 kull før beitesesongen

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 39 ynglinger av jerv hvert år.

Så langt har SNO ved overvåking i felt registrert 57 kull med jervunger denne sesongen. Tallet på kull som fortsatt er i live er redusert til 43, blant annet gjennom hiuttak, skriver Miljødirektoratet.

I fem av de registrerte hiene er det gjennomført hiuttak hvor både tispe og valper er felt. I ytterligere fire hi - tre av dem i Møre og Romsdal - er valpene avlivet, mens tispa ikke var mulig å finne.

I tillegg er valpene funnet døde i fem av de dokumenterte hiene.

Endelige og dokumenterte tall på nye valpekull blir offentliggjort av Rovdata 1. oktober.