LEDER MANDAG 4. MAI 2020

Ventetida lang nok for tingretten

«Det vil være klokt å beholde de fire tingrettene i Møre og Romsdal med stedlig ledelse.»

Tingretten skal bestå: Stortinget må si klart at dagens tingretter ikke skal svekkes når det gjelder bemanning og stedlig ledelse. I Molde har sorenskriver Svein Eikrem ventet på bedre lokaler i mange år. FOTO: Sigrun L. Meisingset 

Nyheter

En vel fungerende tingrett der rettssikkerheten til innbyggerne blir ivaretatt på en god måte, må ikke rokkes ved. Framtida for Romsdal tingrett har vært preget av uthaling og ubesluttsomhet fra Stortingets side. Domstoladministrasjonen som har ansvaret for å sørge for at tingrettene har hensiktsmessige lokaler, har lagt planer som seinere har blitt utsatt og endret. I Romsdal er oppfatningen beklagelig nok at Domstoladministrasjonen ikke har vært den forutsigbare og støttende medspilleren for å sikre innbyggerne at tingretten har lokaler som ivaretar sikkerheten for tiltalte, vitner og ansatte ved domstolen.

I to tiår har det versert planer for nytt tinghus i Molde. Planene ble skrinlagt for godt for tre år siden. Siden den gang har Romsdal tingrett fortsatt å utføre oppgavene under kummerlige og uverdige forhold. Før jul la Domstolutvalget fram forslag om å redusere tallet på tingretter i Norge fra 60 til 22. Forslaget skapte naturligvis reaksjoner i alle deler av landet der tingretten var foreslått nedlagt. Nå foreslår Justisdepartementet at det skal være ett rettsdistrikt i hvert fylke, mens tingrettene skal få endret status til rettssted. Målet for regjeringa med å lage ett rettsdistrikt i hvert fylke, er å få til mer spesialisering og bedre samordning mellom tingrettene.

Erfaringene fra to andre store reformer – i helsevesenet og i politiet – viser at det kan være langt fra ambisjon til virkelighet. I Møre og Romsdal ble forsøket med felles klinikkledelse for de fire sjukehusa en fiasko, og ledelsen måtte slå retrett. Politiet sliter fortsatt med å få folk til å se alle fordelene med å samle ledelsen ett sted i fylket og fjernstyre politiarbeidet derfra. Når Stortinget i løpet av høsten skal bestemme struktur på domstolene, vil det være klokt å beholde de fire tingrettene i Møre og Romsdal med stedlig ledelse: Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund.

For tingretten i Molde har ventetida vært lang nok. Tingretten har skrikende behov for bedre lokaler som ivaretar ansatte, aktørene i retten, advokater og politiet. Utleieren av lokaler til tingretten, Fylkeshusa AS, har vært velvillig til å bygge om. Det står på penger fra Domstoladministrasjonen. Vi forventer at Stortinget i høst gir klar instruks om at tingretten skal få tidsmessige lokaler, og at arbeidet med ombygging må starte umiddelbart.