LEDER ONSDAG 19. FEBRUAR

Nye fastleger styrker Molde

NYE FASTLEGER: I løpet av våren blir det ansatt tre nye fastleger i Molde. Kommunen vil da få 36 fastleger, 16 av dem er kvinner.   Foto: Bjørn Brunvoll

Fastlegeordningen er førstelinja i det offentlige helsevesenet.

Nyheter

I løpet av vinteren og våren får Molde kommune inn tre nye fastleger. Kommuneoverlege Cato Innerdal er fornøyd med at kapasiteten nå utvides. Fra mai vil det være 36 registrerte fastleger i kommunene, en økning på tre. Kjønnsbalansen bedres ved at de tre nytilsatte alle er kvinner. Totalt er nå 16 av de 36 registrerte legene kvinner. Endringen vil være positiv for både leger og pasienter. Over tid har arbeidsbelastningen på fastleger økt. Samtidig har pasienter opplevd at det er lang ventetid og liten reell valgfrihet.

Fastlegen er helt sentral i det offentlige helsetilbudet. Allerede nå ser man resultat av justeringen. Sju av fastlegene i kommunen hadde ved starten av denne uka ledige plasser. Situasjonen for legene har vært mye omtalt de siste to åra. En undersøkelse fra 2018 viste at «over 80+ prosent av fastlegene arbeider mer enn arbeidsmiljølovens bestemmelser». Samme år svarte 6 av ti fastleger at de vurderte å slutte på grunn av arbeidspress. Kommuneoverlegen har tidligere bekreftet at høgt arbeidspress har vært en utfordring også i Molde. Oppbemanningen som nå gjøre er derfor kjærkommen også for legene.

Fastlegeordningen ble innført i 2001. En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet som ble lagt fram i 2019 viser at folk jevnt over er fornøyd med fastlegene sine, men at de samtidig oppgir tilgjengelighet som en utfordring. Legeforeningen mener at relasjonen mellom lege og pasient er den store suksessen ved fastlegeordningen. For å ruste ordningen for det neste tiåret er det viktig at det legges til rette for at man kan jobbe videre med denne relasjonen. Ny teknologi kan være til hjelp. Samtidig tror vi at det er riktig å gjøre som Molde og ansette flere leger.

Fastlegeordningen er førstelinja. Samtidig er det bekymringsfullt at det har blitt vanskelig å rekruttere nye leger. I Molde lykkes man med å hente tre sterke, kvalifiserte leger. Det er ikke situasjonen rundt om. Situasjonen er slik at helseministeren bør prioritere tiltak som kan løfte status og rekruttering for fastlegene. Samhandlingsreformen har skapt nye utfordringer. Samtidig er det endringer i arbeidslivet, også for leger.