Sjukeheimssituasjonen og prioriteringer i Molde kommune

DEBATT

Eldreomsorg: – Den harde virkelighet er at de neste fem år, må Molde kommune skaffe ca. 51 nye sjukeheimsplasser for å ha samme dekning som i dag, skriver Håvard Heggdal. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Tidligere i høst kom det forslag om Nasjonalt jazzsenter i Molde. Ingen har vel noe imot dette, men en innsender mente Molde ikke hadde råd til å være med å finansiere dette tiltaket. Dette er naturligvis riktig.

Både statsminister og kulturminister var på besøk, men ingen kunne love penger fordi det er stor rift om kulturmidler, og Molde ville få konkurranse.

Ordfører Dahl uttalte da: – Nå har vi lansert ideen, det vil komme andre. Vi må prøve å være smartere og hurtigere.

Tenk om eldreomsorga og utbygging av sjukeheimsplasser hadde vært gjenstand for samme entusiasme.

Den harde virkelighet er at de neste fem år, må Molde kommune skaffe ca. 51 nye sjukeheimsplasser for å ha samme dekning som i dag. Dette kan løses uten mer bygging enn de 24 vedtatte plasser på Råkhaugen, ved at en gjenåpner avdelinga på Røbekk og flytter legevakta bort fra Kirkebakken der den opptar ei sjukeavdeling som er uhensiktsmessige lokaler for legevakta, og i tillegg ei trafikalt håpløs plassering. Særlig blir dette dårlig plassering for den nye storlegevakta for nye Molde kommune. En skulle kunne vente at noen var i stand til å løse disse helsetjenesteproblema i sammenheng, men alt tyder på at politikerne ikke har satt seg inn i situasjonen. Det er også grunn til å stille spørsmål ved samarbeidet mellom administrasjon, fagansvarlige og politiske organer.

Om dette ble gjennomført, ville det likevel være i minste laget, for alle vet at dekninga i dag er for liten.

Det er for få langtidsplasser, og særlig mangler plasser for rehabilitering, slik at gamle fortsatt kan være heime.

Nok sjukeheimsplasser, brukt på riktig måte, er det viktigste forebyggende tiltak i medisinsk eldreomsorg, og viktigste redskap for at gamle skal kunne få være heime så lenge som mulig.

I høstens valgkampanje med lange innlegg, var problemet enten fraværende, eller omtalt med moteord og uten noen presiseringer som viste forståelse for problemet.

Unntaket var innlegg fra senterpartiet og venstre med tallangivelser i samsvar med mine innlegg siste året.

Samtidig hadde RB et førstesideoppslag om situasjonen i Molde, noe det er all grunn til å berømme.

Men hva skjer nå etter valget?

RB omtaler 5. desember samarbeidsavtalen mellom partiene:

«I perioden skal vi åpne minimum 24 sykehjemsplasser på Råkhaugen og 16 nye sykehjemsplasser på Skåla omsorgssenter.»

I tillegg til dette skal det planlegges nytt sykehjem sentrumsnært i Molde, og nytt byggetrinn på Kleive omsorgssenter.

Dette høres jo lovende ut, særlig hvis det kommer neste fem år.

Men hva skjer ? Kommunedirektørens skisse til budsjett 2020 og økonomiplan for de neste fire år, ble enstemmig vedtatt i formannskapet for nye Molde kommune 3. desember.Bortsett fra de vedtatte 24 plasser på Råkhaugen, er ingen andre tiltak med i økonomiplanen for de neste fire år.

Dette er utrolig tafatt, og en regner da naturligvis med at Sjøfronten 2 også settes på vent, ingen kan forsvare å prioritere den før sjukeheimssituasjonen er bedret.

For over 40 år sia sa jeg følgende i et intervju med avisa Fylket:

«Jeg vil beskylde sentrale og lokale politikere for at de ikke er modige nok til å ta konsekvensen av det vi fra faglig hold har påpekt i flere år. Eldrebølgen er ikke et forbigående fenomen, men vil komme til å prege samfunnsbildet langt inn i neste århundre.

Det er et faglig ansvar å si fra om dette, og det er et politisk ansvar å treffe avgjørelser om prioriteringer som på en rimelig måte ivaretar de eldres og omsorgsfamilienes interesser».

Så jeg sier fra, - enda en gang. Situasjonen er vanskeligere i dag enn den gang.

Kanskje må en til å gå i fakkeltog. Det er mer nødvendig for sjukeheimsplasser enn for fergebilletter og bompenger.

Nå må folk våkne og si fra til de politikere de har vært med på å velge.


Håvard Heggdal

Tidl. sjukeheims- og sjukehusoverlege


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal