Grunnskolene i Romsdal legger den omstridte mobbeundersøkelsen på is

Datatilsynet har forbudt bruken av spørreundersøkelsen Spekter i Arendal, etter klage fra foreldre. Nå legges den på is, også i Romsdal.

VIKTIG VERKTØY: – Spekter er et viktig verktøy for å få oversikt over læringsmiljøet i en klasse. Men så lenge Arendal har klaget på avgjørelsen fra Datatilsynet, avventer vi videre bruk av undersøkelsen til det blir en avklaring. Det sier fagansvarlig for skole i Molde, Ivar Vereide. Bildet er tatt tidligere. Foto: Solveig Oterhals Landsvik 

Nyheter

Skolene i Norge er lovpålagt å arbeide systematisk mot mobbing. Spekter er ett av flere verktøy som brukes til dette, med versjoner på papir og digitalt.

Verktøyet har blitt omstridt fordi elevene bes om å oppgi navn på mobbere og mobba, blant annet. Ifølge NRK brukes verktøyet ved rundt 800 skoler. Blant disse er grunnskolene i Romsdal og de videregående skolene i fylket.

Molde legger Spekter på is

Etter klage fra foreldre, påla Datatilsynet Arendal kommune å avslutte bruken av Spekter, samt å slette innhenta opplysninger.

Fagansvarlig for skole i Molde, Ivar Vereide, forteller at det er to år siden Molde tok i bruk Spekter, først i papirversjon, og fra 2019 også digitalt. Verktøyet inngår i skolenes innsatsteam mot mobbing, SIM.

– Vi er fortsatt i en oppstartsfase med veiledning fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger, som har utviklet Spekter, sier Vereide.

Han opplyser at skolene i Molde sjøl har valgt hvilke trinn undersøkelsen har vært gjennomført på, i hovedsak på mellom- og ungdomstrinnet.

– Men vi har ikke landet på endelig modell for bruk av undersøkelsen, sier han.

– Er Spekter lagt på is ved alle grunnskoler i Molde?

– Spekter er et viktig verktøy for å få oversikt over læringsmiljøet i en klasse. Men så lenge Arendal har klaget på avgjørelsen fra Datatilsynet, avventer vi videre bruk av undersøkelsen til det blir en avklaring. Det gjelder alle skolene i Molde.

Foresatte har underskrevet

Vereide forteller at kommunen har bedt om underskrift fra alle foresatte hver gang Spekter er blitt brukt.

– Sjøl om Læringsmiljøsenteret mente vi kunne bruke det uten underskrifter, sa kommuneadvokaten det var fornuftig å be om samtykke fra foresatte.

– Hvilke erfaringer har dere hatt med undersøkelsen så langt?

– Den har gitt informasjon og grunnlag for oppfølging, og dermed vært viktig for situasjoner man skal følge opp ved hver skole.

Legges på is i rundt i Romsdal

Skolering i beredskap mot mobbing, inkludert Spekter, har involvert alle kommunene i Romsdal. Svara vi fikk etter rundspørring til øvrige kommuner i romsdalsregionen, viser at de fleste har avgjort å avvente videre bruk av Spekter til det blir avklaring rundt Arendal. Julie Gunstensen, skolefaglig rådgiver i Eide og Fræna, sier Eide og Fræna har lagt Spekter på is i påvente av avgjørelse om Arendal.

Det samme sier Paul Eidhammer, kommunalsjef oppvekst i Vestnes, og Mari Unhjem, rektor ved Batnfjord skule i Gjemnes.

– Vi brukte Spekter i høst, men kommer ikke til å kjøre ny test før til våren, og da vet vi vel mer om hva de konkluderer med i Arendal-saken, sier Unhjem.

Stian Løken, enhetsleder for Midsund skole, sier de gjennomførte den årlige Spekter-undersøkelsen før Datatilsynets stans-pålegg.

– For bruk av Spekter neste høst, forholder vi oss til resultatet i Arendal-saka.

Løken opplever Spekter som et nyttig verktøy i det forebyggende arbeidet mot mobbing:

– Det er en god hjelp i å kartlegge sosiale relasjoner og gruppedynamikken i klassene.

– Særdeles nyttig

Marianne Bolghaug er pedagogisk rådgiver i Aukra kommune. Hun sier:

– Spekter er et særdeles nyttig verktøy for å avdekke relasjoner i klassemiljøet. Men det er avgjørende at elevenes personvern blir ivaretatt.

Aukra følger oppfordringa fra Datatilsynet etter Arendal-saka, den lyder slik: «Vi vil oppfordre andre kommuner som også benytter seg av verktøyet i skolene om å lese vedtaket og så vurdere behandlingen de selv er ansvarlig for. Vi vil også oppfordre til å koble person- vernombudet i kommunen på saken.»

– Vi er i gang med å sette oss grundig inn i vedtaket om pålegg som Datatilsynet rettet mot Arendal. Samtidig ser vi på egen praksis, og personvernombudet er koblet på.

Men også Aukra avventer videre bruk av Spekter fram til endelig vedtak i Arendal-saka.

Ikke tatt standpunkt i Nesset

Nesset har ikke avgjort noe ennå, ifølge Frode Sundstrøm, skolefaglig rådgiver:

– Vi har ikke tatt standpunkt til fortsatt bruk. Da Datatilsynets vedtak overfor Arendal ble kjent, var høstens Spekter-undersøkelser gjort. Nå avventer vi avklaring på nasjonalt nivå. Resultatet for bruk av Spekter til våren, avhenger av en nasjonal avklaring, og om nye Molde viderefører avgjørelsen fra gamle Molde.