Her er ønskelistene til statsbudsjettet

En rekke interesseorganisasjoner håper på penger når statsbudsjettet legges fram mandag. Her er noen av ønskene deres.

Natur og Ungdom forventer at regjeringens statsbudsjett legger opp til utslippskutt i et tempo som samsvarer med Norges klimamål om 45 prosent utslippskutt innen 2030. Her skoleelever i Rauma samlet til klimastreik foran Rauma rådhus i mars i år.   Foto: Ragnhild Bakke

Oskar Sylte Mineralvannfabrikk er en av virksomhetene i bransjeforeningen som håper sukkeravgiften kuttes så norsk brus blir billigere.   Foto: Bjorn Brunvoll

Nyheter

Sukkeravgift

Bryggeri- og drikkevareforeningen håper at sukkeravgiften kuttes slik at norsk brus blir billigere.

– Vi håper at regjeringen har fått med seg at det er satt stadig nye rekorder i grensehandel og at konsekvensene av den avgiftsøkningen de gjorde nylig, ikke går over. De blir bare forsterket, sier leder Erlend Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen til NTB.

NHO stiller seg bak den oppfordringen.

– Bare momsinntektene av det nordmenn handlet for i Sverige siste 12 måneder, ville gitt staten en inntekt på minst 2,5 milliarder kroner, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Idrett

Norges idrettsforbund har klare forventninger til statsbudsjettet, blant annet om momskompensasjon.

– Norsk idrett har et klart og tydelig mål om rettighetsfestet momskompensasjon for varer og tjenester, samt anlegg, sier idrettspresident Berit Kjøll.

I tillegg har forbundet forventninger til en ordning med såkalt fritidskort som skal finansiere fritidsaktiviteter for barn.

Elbiler

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening sier hun forventer at regjeringen holder sine løfter til dagens og kommende elbilister.

I september var 54,5 prosent av alle bilene som ble solgt, elbiler.

– Det er bra, men vi har et godt stykke igjen. Dersom regjeringen skal nå sitt mål om kun utslippsfritt nybilsalg i 2025, er det viktig at avgiftsfritakene og bruksfordelene står fast for at flere skal velge elbil, sier Bu.

Demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen forventer penger og konkrete tiltak for å ta bedre vare på demenspasienter.

– Vi trenger studieplasser for helse og omsorg, kommuner med råd til å ansette demenskontakter og omsorgsarbeidere og et sykehjemstilbud tilpasset personer med demens. Vår forventning er en klar satsing på dette i det kommende statsbudsjettet. Etterslepet er stort, og det er ingen tid å miste, skrev generalsekretær Mina Gerhardsen i et leserinnlegg nylig.

Huseiere

Organisasjonen Huseierne er fornøyd med budsjettlekkasjer om at den maksimale eiendomsskattesatsen skal settes ned til fire promille fra 2021. Dette kommer på toppen av en senkning fra sju til fem promille som kommer fra 2020.

– Men på vegne av landets boligeiere hadde vi ønsket at den urettferdige og usosiale eiendomsskatten ble avviklet helt, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne i en kommentar.

Trafikksikkerhet

Trygg Trafikk har bedt regjeringen om å avsette 10 millioner kroner i statsbudsjettet til etablering av en nasjonal skaderegistrerende myndighet tilknyttet Nasjonalt folkehelseinstitutt som skal samle inn statistikk over trafikkulykker.

– I praksis går 63 prosent av de alvorlige trafikkulykkene under radaren til den offisielle statistikken. Den offisielle statistikken inkluderer kun politirapporterte ulykker med kjøretøy involvert, noe som betyr at vi for eksempel ikke fanger opp alvorlige sykkelulykker med én involvert person, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

– Regjeringen har i to ulike stortingsmeldinger forpliktet seg til å sørge for mer komplette skadedata. Nå ber vi dem leve opp til løftene!

Formuesskatt

Byggenæringens Landsforening (BNL) ønsker en ytterligere reduksjon i formuesskatten på arbeidende kapital, som næringseiendom, traktorer og maskiner.

– Vi håper å se kutt allerede i forbindelse med statsbudsjettet for 2020, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Klima

Natur og Ungdom forventer at regjeringens statsbudsjett legger opp til utslippskutt i et tempo som samsvarer med Norges klimamål om 45 prosent utslippskutt innen 2030.

– Det siste året har over 60.000 barn og unge streiket for å kreve klimahandling. Nå er det på tide at regjeringen gir oss et statsbudsjett som tar klima- og naturkrisen på alvor, sa nestleder Haldis Tjeldflaat Helle i forbindelse med en klimastreik i september.

Finans

Finans Norge forventer strammere finanspolitikk, økt innsats til flom og skredforebygging for de 160.000 husstandene som ligger i utsatte områder, en mer helhetlig boligstrategi og tydelig oppfølging av kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger.

Havet

Maritimt Forum forventer at regjeringen følger opp sin havstrategi og sine klimamål med konkrete tiltak for flere arbeidsplasser i havnæringene.

– Som et minimum må regjeringen følge opp handlingsplanen for grønn skipsfart med gode tiltak for flåtefornyelse for nærskipsfarten, og det må bli en ny insentivordning for vareeier til godsoverføring fra vei til sjø, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

Bistand

Utviklingsfondet er fornøyd med handlingsplanen for bærekraftige matsystemer som regjeringen lanserte i sommer, men forventer at det følges opp med midler i statsbudsjettet.

– Endelig anerkjennes landbruk som en viktig del av løsningen for å bekjempe sult og fattigdom, og ikke som årsaken til problemene, sier Utviklingsfondets leder Jan Thomas Odegard.

– Med store ord kreves også store penger, og det forventer vi å se i neste års statsbudsjett.

Forskning

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener det må bli slutt på de flate ostehøvelkuttene universitets- og høyskolesektoren har fått seks år på rad.

– Disse flate kuttene utgjør nå over en milliard kroner totalt sett, og går ut over forskning og undervisning ved studiesteder over hele landet, sier hun.

Beredskap

Røde Kors-president Robert Mood mener regjeringen må investere i bedre frivillig beredskap for å møte klimaendringene i Norge.

– Mer ekstremvær og uvær, skogbrann, flere ras og skred, og større risiko for menneskeskapte hendelser gjør lokal beredskap stadig viktigere, sier Mood.