Fylkesmannen har sendt Raudsand-saka over til departementet:

Tilrår ja til deponiplan

Fylkesmannen tilrår på visse vilkår at kommunalministeren godkjenner reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand, som opnar for deponi for farleg uorganisk avfall.

RAUDSAND: Det er no opp til kommunalministeren å ta stilling til den omstridde reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. 

Nyheter

NESSET: Reguleringsplanen legg til rette for at Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartnarane Veidekke og Stena kan etablere deponi for farleg uorganisk avfall i fjellhallar på Raudsand. Det er også planar om gjenvinningsanlegg. Planane skapte stor splid lokalt. I kommunestyret vart det fleirtal 13 - 8 for planen.