Skal vi frykte at torsken forsvinner?

Truet: Kysttorsken er truet. I Sør-Norge er det nå innført fiskeforbud.  Foto: Oddbjørn Harnes

Kysttorskens skjebne i sør er et forvarsel

Nyheter

Lengst sør i Norge har det skjedd en dramatisk utvikling langs kysten. En tidligere sterk stamme av kysttorsk er i ferd med å bli utradert og forsvinne.

Ifølge havforskerne er trolig klimaendringene en hovedårsak til at den norske «nasjonalfisken» forsvinner fra området. – Næringsgrunnlaget for torsken har kollapset. Økosystemet har vært gjennom det vi forskere kaller et regimeskifte, sier forsker Tore Johannessen ved Havforskningsinstituttet til avisa Aftenposten.

Torsken i sør har mistet flere av sine viktigste næringskilder. I 1999 fikk forskerne 50.000 individer av torskeyngelens favorittmat i strandnoten. I 2018 hadde dette stupt til 500. Når maten til torsken blir borte, forsvinner sjølsagt torsken også.

Helt siden 1919 har havforskere i Norge gjort systematiske målinger av fiskeforekomster langs Skagerrak-kysten. Men funnene som er gjort de siste åra er de meste alarmerende på 100 år. Siden 1980-tallet har temperaturen i sjøen om sommeren steget med 1,5 grader. Fra 15. juni i år har det vært forbudt med torskefiske langs kysten fra Telemark til svenskegrensa. Mens EU har lagt ned fangstforbud i Østersjøen.

Kysttorsken langs Øst- og Sørlandet har det langt mer krevende enn artsfrender på Nordvestlandet. Påvirkningene av mennesker er for eksempel langt større i så folketette områder. Men for oss på Nordvestlandet er det dessverre grunn til å tro at problemene, som nå oppleves langs kysten helt sør i landet, også kan bli en realitet her.

Kysttorskens skjebne i sør er et forvarsel om hvordan klimaendringene kan påvirke kysten vår i nær framtid. Det må vi ta på alvor. Tidligere har overfiske og svak regulering av fisket vært et viktig problem. Det har latt seg løse. Stigende havtemperaturer er en langt større utfordring.