Vegstandarden forringes for hver kommunestyreperiode

Etterslepet på vedlikeholdet av kommunale veger i Fræna er på 100 millioner kroner. Standarden på de kommunale vegene er nå dårligere enn de var for fire år siden.

Dårlig veg: Per A. Pedersen i P.B. Kristviks veg i Bud er en av mange som sliter med dårlig vegstandard i nærmiljøet.   Foto: Eirik Heen

Nyheter

I kommunestyret onsdag stemte flertallet ned et forslag om å bevilge 20 millioner kroner ekstra til de kommunale vegene.