Snipa-planen ut på høring

Planutvalget vedtok torsdag med 6 mot 1 stemme å legge detaljplan for Snipa med konsekvensutredning og bestemmelser ut til offentlig ettersyn.
Nyheter

EIDE: Tiltakshaver Naas Kalksteinsbrudd AS søker om å detaljregulere et område oppe på Snipa til turisthytte. De ønsker eksisterende midlertidig bygde veg som atkomst.