Ropstad har hjelpen klar for hjemkomne Syria-barn

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har forberedt et omfattende hjelpeapparat for de fem foreldreløse søsknene som mandag ble hentet hjem fra Syria.
Nyheter

– Barn av fremmedkrigere som kommer til Norge vil som alle andre barn som oppholder seg i landet, ha rett til nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse fra barnevernet, skriver Ropstad i et brev til Stortinget som er referert av Vårt Land tirsdag.

Ropstads departement har gitt Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag om å etablere en beredskap for å bistå barnevernstjenester som får ansvaret for omsorgssituasjonen for hjemsendte barn av norske fremmedkrigere.

Millioner satt av

2,5 millioner kroner er satt av til spissede tiltak rettet mot å øke kompetansen for arbeid med hjemvendte fremmedkrigere, spesielt rettet mot hjemvendte kvinner og deres barn, skrev avisen mandag.

– Jeg har fått informasjon fra mitt direktorat om at de er klare til å bistå aktuelle barnevernstjenester med veiledning, opplyser Ropstad.

Oppfølging

I skrivet som er sendt ut, er flere forhold nevnt spesielt. Det gjelder blant annet at barn som returneres fra traumatiske forhold i Syria kan ha behov for særskilt oppfølging. De kan ha vært vitne til eller utsatt for vold og overgrep og kan ha behov for både somatisk og psykisk helsehjelp. Skrivet berører også særskilte behov i skolen med tanke på oppfølging og språkopplæring for barna.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anslår at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria.