LEDER

Eldre hever stemmen i bekymring

Vil ha visshet om eldreomsorgen: «Den eneste «forbrytelsen» de har begått er å bli eldre og pleietrengende», skrev 90 år gamle Elsa Reidun Røsok Silseth om eldreomsorgen.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Ingen kommune kommer forbi at det trengs flere sjukeheimsplasser.

Nyheter

Et leserinnlegg som 90 år gamle Elsa Reidun Røsok Silseth skrev i Romsdals Budstikke denne uka, har fått stor oppmerksomhet. Hun satte fingeren på bekymringen flere i hennes omgangskrets har for hva slags pleie- og omsorgstilbud de får den dagen de trenger det. I innlegget forteller hun om venninner som har fått opphold på institusjon i Midsund og på Kleive, eller deler rom med en annen beboer. Innlegget tar opp problemstillinger det er god grunn til å tenke gjennom.

«Vi er eldrebølgen», poengterer Elsa Reidun Røsok Silseth. Med det forteller hun at de som har nådd en alder der se ser at de kan komme til å trenge hjelp når tid som helst, vil ha forutsigbarhet om hva kommunen har å tilby. Naturligvis handler det også om prioriteringene politikerne gjør.

Måten å drive eldreomsorg er i stadig endring. For 12 år siden foreslo Dagfinn Høybråten i Kristelig Folkeparti at det må innføres en verdighetsgaranti for eldreomsorgen. En slik garanti har ikke blitt gitt, men høsten 2018 lanserte regjeringa helsereformen «Leve hele livet». I den forbindelse krevde regjeringa at kommunene lager en eldreplan. Regjeringen bevilget i fjor penger til 700 nye sjukeheimsplasser. Problemet for kommunene er ikke først å fremst å bygge sjukeheimsplasser, men å ha nok penger til bemanning og drift. Det er en tankevekker at den eneste inntektskilden kommunene har råderett over, eiendomsskatten, er vedtatt redusert. Da blir det ikke enklere for kommunene å finne mer penger til pleie og omsorg.

Molde kommune har blitt kritisert for å ha for få sjukeheimsplasser. I oktober i fjor kvitterte kommunestyret med å vedta at det skal komme 24 nye sjukeheimsplasser på Råkhaugen. Fram til år 2030 venter Molde nesten 800 flere eldre over 80 år. Mange av dem vil på et eller annet tidspunkt trenge heldøgns pleie. Som Elsa Reidun Røsok Silseth så treffende skrev: «Den eneste «forbrytelsen» de har begått, er å bli gamle og hjelpetrengende». Vi tror ikke det er mulig for noen kommune å komme forbi at det trengs flere sjukeheimsplasser.