Regjeringen vil legge til rette for nye sjukehus-investeringer med bedre lånebetingelser:

Høie: - Kan lette trykket med 30 - 60 mill. kr årlig for Helse Midt-Norge

Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal mellom prosjekter som omfattes av ny ordning.
Noen eksempler på hva de nye ordningene vil innebære:
  • • 25 års serielån versus 35 års serielån innebærer en likviditetsmessig lettelse det første året på ca. 20 pst
  • • 25 års serielån versus 35 års annuitetslån innebærer en likviditetsmessig lettelse på ca. 33 pst det første året
  • • 35 års serielån versus 35 års annuitetslån innebærer likviditetsmessig lettelse på ca. 18 pst det første året
  • • 25 års serielån versus 25 års annuitetslån innebærer en likviditetsmessig lettelse på ca. 15 pst det første året
  • Nye sykehusbygg vil vanligvis kunne få en maksimal avdragstid på 32 år med den nye ordningen, da byggene inneholder utstyr som har kortere levetid enn maksimal avdragstid på 35 år. Dette vil likevel variere fra prosjekt til prosjekt – et psykiatribygg der det er lite teknisk utstyr vil for eksempel kunne få avdragstid nærmere 35 år.
  • Serielån innebærer faste årlige avdrag i hele låneperioden, men reduserte renter etterhvert som lånet nedbetales. Dette innebærer at likviditetsbelastningen blir størst de første årene, men reduseres gradvis.
  • Annuitetslån innebærer at man betaler et fast årlig beløp i hele låneperioden. De første årene betaler man mye renter og lite avdrag, men mot slutten av perioden betaler man mye avdrag og lite renter.
  • Lengre avdragstid innebærer at de årlige avdragene blir fordelt over flere år og fører til lavere årlige avdrag.
Nyheter

Regjeringen endrer lånebetingelsene til helseforetakene ved blant annet å åpne for at avdragstiden økes fra 25 til 35 år. Endringene legger bedre til rette for nye investeringer i sykehusbygg.

- Endringene vi gjør har vært etterspurt av helseregionene lenge. Sjukehusene kan nå bruke lenger tid på å nedbetale lånet til staten. Det vil lette den økonomiske situasjonen deres, spesielt i de første årene etter at et nytt sykehus er tatt i bruk, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal vil eksempelvis kunne få en lavere belastning likviditetsmessig de første årene etter at utbyggingen er ferdigstilt, anslått til om lag 30 millioner kroner årlig som følge av lengre avdragstid og om lag 60 millioner kroner årlig hvis de velger et annuitetslån.

Låneordningen blir mer fleksibel og endringene gir mulighet for å lette likviditetsbelastningen de første årene etter at et nybygg står ferdig, hvor belastningen på driften ofte er størst.

- Utvidelse av lånetid og endring av lånetype kan lette trykket på Helse Møre og Romsdal med 30-60 millioner de første årene etter at det nye sjukehuset på Hjelset er tatt i bruk, sier helseminister Bent Høie til NRK Møre og Romsdal.

Følgende endringer gjøres:

  • Maksimal avdragstid endres fra 25 til 35 år. Avdragstiden kan likevel ikke være lengre enn levetiden for investeringen. Endringen vil gjelde for alle prosjekter som ikke er ferdigstilt.
  • Helseforetakene har til nå bare hatt mulighet til å velge serielån. Dette endres slik at de nå også kan velge annuitetslån.

Det vil være opp til helseforetakene å vurdere hvilke type lån de ønsker å ta opp.

Endringene vil gjelde for nye lån og til sykehusprosjekter som ikke er ferdigstilt.

 Aktuelle prosjekter:

• Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

• Utbygging i Vestfold

• Vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus

• Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus

• Nytt sykehus i Drammen

• Klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet

• Nytt sykehus i Stavanger

• Barne- og ungdomssykehus ved Haukeland

• Nytt protonsenter ved Haukeland

• Oppgradering av sentralblokken ved Haukeland

• Utbygging ved Sykehuset i Haugesund

• Ombygging og modernisering ved sykehuset i Førde

• Nytt sykehus i Narvik

• Nytt sykehus i Hammerfest

• Helseplattformen

Bakgrunn

Regjeringen slo i Granavolden-plattformen fast at vi vil "Legge bedre til rette for investeringer i sykehusbygg og ny teknologi gjennom å vurdere endringer i investeringsordningene for sykehus, herunder lengre nedbetalingstid, rentebetingelser og låneordningen."