LESERINNLEGG

Fremtidig skolestruktur i Vestnes Kommune

«De siste syv årene har tre ulike skoleutvalg lagt ned et stort arbeid for å skaffe seg kunnskap og oversikt over elevtallsutvikling, faglige ressurser, kompetanse, skolebygg og økonomi mm. Alle tre utvalgene har sett det samme, men har valgt å skyve skolestrukturen fremfor seg og tatt kun små grep».
Nyheter

Det siste skoleutvalget har vært spesielt tøft med mange møter og mye innhenting av dokumentasjon. Jeg har brukt mye av fritid på å lese seg meg opp, sette meg inn i samt prøve å se hvordan vi kunne løse fremtidig skolestruktur til det beste for alle våre elever.  Det har vert følelsesmessig tøft og søvnløse netter. Ingen politikere i Vestnes har hatt lyst til å legge ned skoler, vi har hele tiden håpet på høyere fødselstall. Men dessverre går fødselstallene ned mot 50 i året.  Disse 50 elevene skal nå fordeles på 5 barneskoler der Helland vil få en stor del av elevene.

Politikken handler om at en innimellom må ta vanskelige valg. Som folkevalgt har jeg ett ansvar for å se hele kommunen og gi alle våre innbyggere gode tjenester. Det kan ofte føles som å velge mellom pest eller kolera.

Som tomrefjording har jeg stemt for en felles ungdomsskole i kommunen. Det vil si at jeg er med å flytte veldig mange elever til Helland. Begrunnelsen for dette er at jeg ser det faglige miljøet for både elever og lærere vil bli styrket. Elevene kan få en mer stabil undervisning av lærere med god kompetanse i alle fag og lærere som kan støtte seg til hverandre, utveksle fag og kompetanse samt at elevene vil få ett større sosialt nettverk.

Som utdannet lærer har jeg mange ganger tenkt at om jeg skulle jobbe i skolen hadde jeg ønsket å jobbe i en større skole der jeg var en del av ett team. Kollegaer og gode fagmiljø en kan støtte seg på er viktig. Skolen og lærere har ett stort ansvar for å utføre jobben sin innenfor opplæringsloven og de rammene som er gitt. Kommunestyret som skoleeier har det øverste ansvaret for at alle barna i kommunen får den individuelle opplæringen de har krav på.

De største skolene må ta kuttene og sliter dermed med å holde budsjettene sine pga av utfordringer med både psykisk og fysisk helse. De trenger mer ressurser som skolepsykolog, sosiallærer eller annen kompetanse for å hjelpe disse barna til en god skolehverdag.  Jeg kan ikke kan ikke se på at de største skolene skal ta enda større kutt. Målet må være å få på plass ressurser slik at også disse eleven får hjelp til å mestre hverdagen. Forebygging bør være det aller viktigste for å unngå at elever faller utenom skolen og samfunnet.                                               Som kommunestyrerepresentant må jeg ta dette på alvor og jobbe til det beste for alle elevene. De elevene som trenger hjelp av ulike årsaker må få det av rett kompetanse.

Når fødselstallet går ned vil det ramme overføringene fra staten til barn under 15 år. Overføringene til kommunen er beregnet  ut i fra fødselstallene og hvor mange barn under 15 år som bor i kommunen. Overføringene skal dekke barnehage, skole, helsestasjon, PPT, psykolog og mye mer.  Når pengene ikke strekker til er en nødt til å se på strukturer som skal styrke oss som egen kommune inn i fremtiden.

Skoleutvalget har besøkt og fått omvisning på skolene våre. Jeg er både flau og trist over å stå som ansvarlig for noen av disse byggene. Ungdomsskolen på Helland er nedslitt, små klasserom har dårlig luft, dårlige sanitærforhold og arbeidsforhold både for elever og lærere. Barneskolen på Helland har ikke nok grupperom, SFO er for liten og lærere har ikke eget pauserom. Lærere sitter rundt om i ganger og trapper for å spise nisten sin. De har ikke tid til å fysisk gå ut av bygget og over til ungdomsskolen for å nå ett pauserom. Tomrefjord skole ble bygget på 60 tallet. Den eldste delen er fortsatt slik som da den åpnet. Jeg gikk på denne skolen og var avgangselev i 1985. Det er noe merkelig å besøke skolen og se den er akkurat som i gamle dager. Den eldste delen av Fiksdal skole er også gammel der det eldste bygget bør rives og bygges opp igjen. Her er det verken handicaptoalett eller heis, hva om noen av elevene i Fiksdal får bruk for slike hjelpemiddel?

Jeg ser at de fleste høringene peker på et nytt bygg. Det som er synd i skolestruktursaken, er at de økonomiske konsekvensene ikke kom frem tidligere og mer tydelig. En ny ungdomsskole bygget på enklest mulig måte vil uansett ikke gi en ren ungdomsskole. Spesialrom, kantine, lærerrom mm må fortsatt deles med barneskolen. Elevene må fortsatt fysisk ut av byggene for å kunne benytte seg av disse fasilitetene.

Total renoverering av ungdomsskolen og ett mellombygg som bygges sammen med ungdomsskolen vil dekke både elever og lærere på barne- og ungdomsskolen sine behov for større klasserom, grupperom, garderobe og kantine mm. Elever og lærere kan gå tørrskodd mellom personalrom, klasserom og spesialrom. Det skal være en egen administrasjon for ungdomsskolen. Vi mener et slikt bygg vil gi det beste arbeidsforholdet og miljøet for både elever og lærere.

Kulturskulen bør være i sentrum og mulig inn i den delen av sykehjemmet som står igjen, når det nye helsehuset er ferdigstilt. Kollektivtransporten stopper i sentrum og kulturskuleelevene vil ha lett tilgjengelighet til undervisningslokale. Ett nytt bibliotek og kafe er under bygging. Foreldre og elever vil ha en arena å vente på, bibliotek kan brukes av kulturskoleelevene samt de er nært helsehuset og aktivitetssenteret.  Kulturskolen skal fortsatt være mest mulig desentralisert og elevene skal ikke pålegges å betale for SFO og kulturskoletilbud når tilbudet er i SFO tiden.

Innbyggere over 67 år vil øke de neste årene, mens gruppen med barn og ungdom går ned. Vi kan ikke stå inne for å legge ned sykehjemsplasser, svekke hjemmetjenestene, Rus og psykisk helse, barnevern og andre tjenester for de som trenger oss mest. En kan ikke ta overføringen fra denne gruppen og flytte over til skolene. Vi må rigge oss for fremtiden også i disse tjenestene.

Vi må prøve å tenke langsiktig for å opprettholde ett godt og verdig tilbud for alle våre innbyggere som trenger en eller annen form for hjelp.

Driftsbudsjettet for første kvartal er lagt ut til formannskapsmøte tirsdag. Signalene er å finne inndekning for 6 – 7 millioner allerede etter 3 måneder. Jeg håper noen har gode forslag til i hvilke tjenester det nå skal kuttes?

Det er triste og leie er at utfallet i denne saken gjør elever og lærere til tapere. Stillestans på utbedringer og rehabilitering i 2 år. Det vil da gå minst 5 år før elever og lærere på Helland og Tomrefjord skole får bedre arbeidsforhold og arbeidsmiljø samt en felles ungdomsskole for hele kommunen.

Jeg håper elever, foreldre og lærere ved både Helland og Tomrefjord skoler snart tar bladet fra munnen og forteller om sine behov og sin hverdag.

Jeg vil takke Høyre, KrF og deler av AP som har stått sammen med oss i en vanskelig og følelsesladet tid og sak.

Anne Marie Fiksdal, gruppeleder Vestnes FrP 

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook