Ny undersøkelse: Så fornøyde er nybakte mødre med fødeavdelingen i Molde

Nybakte mødre er mer fornøyd med fødeavdelingen enn med barseloppholdet etterpå. Det er store forskjeller i kvinnenes opplevelser på ulike sykehus.
Nyheter

Folkehelseinstituttet har gjennomført en landsomfattende undersøkelse blant kvinner som fødte i fjerde kvartal i fjor. Nesten 3.400 kvinner svarte på undersøkelsen.

For landet som helhet svarer mer enn tre av fire av kvinnene at de i stor grad eller i svært stor grad er fornøyd med tilbudet de fikk.

– Tendensen er at kvinner har mer positive erfaringer fra selve fødeavdelingen enn fra barseloppholdet etterpå, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne i Folkehelseinstituttet.

– Ulikt tilbud

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i hva slags opplevelse kvinnene har hatt ut fra hvilket sykehus de har født på.

– Det viser at kvinner får ulikt tilbud etter hvor de føder, sier Sjetne.

Gode tall for Helse MR og Molde sjukehus

Sammenligner man helseforetakene, utmerker Helse Midt-Norge seg positivt med høyest score både når det gjelder rammer og organisering ved føde- og barselavdelingene, relasjonen til personellet, informasjon om barnet og ivaretakelse av partner.

Til tross for gammelt bygg og kummerlige forhold ligger Molde sjukehus høyt på lista over sjukehusene de nybakte mødrene er mest fornøyd med. På en skala fra 0 til 100 får Molde sjukehus en score på 89 for relasjonen til personellet på fødeavdelingen. På rammer og organisering ved fødeavdelingen får sjukehuset 86.

Kvinnene som har svart på undersøkelsen er også fornøyd med ivaretakelsen av partneren ved fødeavdelingen. Der er scoren 89. Enda mer fornøyde er kvinnene med hvordan partneren har blitt ivaretatt under barseloppholdet. Der scorer Molde sjukehus 90 av 100.

Totalt har kvinnene svart på hvor fornøyde de er med åtte ulike tilbud. Molde sjukehus scorer ikke under 70 av 100 på noen av tilbudene.

Her er alle tallene fra Molde:

Relasjonen til personellet ved fødeavdelingen: 89/100

Rammer og organisering ved fødeavdelingen: 86/100

Ivaretakelse av partneren ved fødeavdelingen: 89/100

Relasjonen til personellet under barseloppholdet: 87/100

Informasjon om kvinnens helse under barseloppholdet: 70/100

Informasjon om barnet under barseloppholdet: 75/100

Rammer og organisering under barseloppholdet: 76/100

Ivaretakelse av partneren under barseloppholdet: 90/100

Kvinnene som har født på Molde sjukehus og deltatt i undersøkelsen viser seg å være mer fornøyd med fødeavdelingen enn barseloppholdet etterpå. Det er på linje med tallene nasjonalt.

Også Kristiansund sjukehus scorer høyt ifølge undersøkelsen. Også her vises det at kvinner er mer fornøyd med fødeavdelingen enn barseloppholdet etterpå.

Ammeveiledning

Liggetiden etter fødsel er omtrent uendret fra tidligere undersøkelser. Blant dem som svarte på undersøkelsen er det flest som har hatt et barselopphold på tre-fire dager, og åtte av ti synes barseloppholdet er passelig langt.

Fra 2011 har det imidlertid vært en liten økning i andelen som synes oppholdet var for kort og en liten nedgang i andelen som synes oppholdet var for langt.

Under barseloppholdet er det særlig ammeveiledning kvinnene selv tar opp som problematisk. Mange mener veiledningen og rådene de har fått har vært inkonsistente og forvirrende.

Mange forteller også at de opplevde personellets tiltak for å få i gang ammingen som press, og forteller at disse tiltakene skapte frustrasjon og følelse av mislykkethet for dem som hadde vansker med å få til amming.