Flere kull og flere jervevalper i vår region

Møre og Romsdal og Trøndelag har flere jervevalper enn på tolv år. Og ti flere kull enn i fjor. To tisper og fem valper er skutt på landsbasis.

Jerv med unge i Hedmark, fanget opp med viltkamera.   Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Nyheter

Rovdata kom i dag torsdag med bestandsrapporten for jerv 2018. Den viser 17 ynglinger - eller valper - av jerv i region 6. Regionen omfatter Møre og Romsdal, med fire jervunger, og Trøndelag, med 13 jervunger i årets kull.

For hele landet er det i år påvist 57 jervekull i Norge, en oppgang på 17 kull fra i fjor, går det fram av en pressemelding fra Fylkesmannen.

– Årets resultat på 57 kull er en økning på 42,5 prosent fra i fjor. Mens man i fjor befant seg omtrent på det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull med jervevalper, er vi i år et godt stykke over igjen, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Tisper føder ikke hvert år

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull i Norge. De 40 jervekullene i 2017 var det laveste antall som er påvist i landet siden 2002. De markerte da en nedgang på ti kull, fra 50 påviste kull, i 2016, skriver Rovdata.

Man skal imidlertid ikke legge for stor betydning i variasjoner i antall jervekull mellom enkeltår. Det vil variere hvor mange av tispene som føder valper hvert år, blant annet på grunn av alder, om de fødte valper året før og tilgang på mat, ifølge Rovdata.

– Den betydelige oppgangen fra i fjor kan skyldes at en større andel hunner i populasjonen reproduserte seg i år enn i fjor, sier Jonas Kindberg.

Stabil jervebestand

Hvor mange voksne jerv det er i bestanden, blir beregnet ut fra antall påviste jervekull. Nettopp fordi antall påviste kull vil variere mellom enkeltår, bruker man et snitt for de tre siste årene til beregningene.

– Mens antall kull har gått opp i år, har antall jerv i bestanden gått litt ned, fra 324 i fjor til 307 voksne individer i år. Dette er imidlertid en såpass liten forandring at bestanden anses som å ha holdt seg stabil, sier Kindberg.

Ti flere kull i Midt-Norge

Det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt. De største endringene fra i fjor til år har funnet sted i region 3 Oppland, region 5 Hedmark og i region 6, som består av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Mens det er en nedgang på tre kull i Oppland, er det i Hedmark og Midt-Norge påvist en oppgang på henholdsvis sju og ti kull fra i fjor.

I regionene 7 Nordland og 8 Finnmark og Troms ble det registrert en oppgang på henholdsvis to og én yngling sammenlignet med i fjor.

– Hvis man ser på snittet for de tre siste årene, som har betydning for overføring av forvaltningsmyndighet til rovviltnemdene, så er alle rovviltregioner over eller på bestandsmålet i år, avslutter Kindberg.

Skjøt tisper og valper

Etter vedtak av Miljødirektoratet, skriver Rovdata at det er «gjennomført hiuttak av 3 av de 57 påviste jervekullene i år.»

«Hiuttak» betyr i denne sammenhengen at dyr er avlivet. Rovdata opplyser at det er skutt to tisper og fem valper.