Guttelvik seier nei til deponiplanane

Tilrår fylkesutvalet å reise motsegn mot reguleringsplan for Raudsand.

Bergmesteren Raudsand AS har utarbeidd reguleringsplan, med mål om å etablere deponi for farleg avfall på Raudsand. No seier fylkesrådmannen nei. Foto: Øivind Leren 

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik ber politikarane om å si nei til reguleringa som opnar for deponi på Raudsand.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår fylkesutvalet å si nei til deponiplanane på Raudsand. Saka skal opp i fylkesutvalet måndag 4. juni.

Han meiner anlegget kan føre til «vesentleg tap av det omdømet Møre og Romsdal har som naturbasert reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent, og dermed også vere negativt for framtidig vekst og næringsliv i fylket.»


18 høyringssvar i deponi-saka. Dette meiner dei

Så langt er det motstand som pregar høyringa om reguleringsplan for muleg deponi for farleg avfall på Bergmesteren Rausand.Flytta frå industribelasta nabolag i Fredrikstad til Raudsand. Har ingen tillit til industrigarantiar

Fryktar deponi vil spolere bygda

Freddy Svensli er innflyttar på Raudsand, og meiner satsing på deponi og gjenvinningsanlegg vil bety risiko for natur, folk og miljø.


Fylkesrådmannen tilrår fylkesutvalet å gjere følgande vedtak:

1. Det er nokre manglar i utgreiinga knytt til sjømatproduksjon og omdømetap, og til vassmiljømåla i medhald av regional vassforvaltingsplan

2. Fylkesutvalet finn likevel ikkje grunn til å krevje tilleggsutgreiingar, og meiner såleis at vedtak kan gjerast på grunnlag av den kunnskapen som ligg føre.

3. Fylkesutvalet reiser motsegn til planframlegget med heimel i miljømåla regional vassforvaltingsforvaltingsplan.

– Det er prinsippielt uønska at farleg avfall frå industriproduksjon skal eksporterast bort frå opprinnelsen til problemet. Behandling av industrielt risikoavfall bør skje nærast mogleg produksjonskjeldene for å redusere risikoen for ulukker under transport, skriv Guttelvik i si tilråing.

Saka oppdateres.