Konsekvensutredning for nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand:

Konkluderer med at deponi er mulig

- Utredningene konkluderer med at deponi for farlig avfall i Raudsand er gjennomførbart, sier Harald Storvik.

Harald Storvik, daglig leder for Bergmesteren Raudsand AS. Bildet er fra forrige folkemøte i Nessethallen om deponiplanene.  Foto: Anita Vingen

Nyheter

- Rapportene viser at prosjektet er gjennomførbart, sier Harald Storvik, daglig leder for Bergmesteren Raudsand AS til Rbnett.

På folkemøte i Nessethallen torsdag kveld presenterer han og Norconsult konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse for mulig nasjonal avfallsdeponi for farlig avfall på Raudsand. Rapporten består av 50 underrapporten.

- Det er særlig vikitig at rapportene om bergkvalitet er entydig, og viser at fjellet er godt nok til de planlagte hallene, sier Storvik.

På folkemøtet blir det gjennomgang av utredningen, med overordnede mål for prosjektet, hva er gjort, formål med tiltaket og prosessalternativer.

På programmet står blant annet gjennomgang av rapport om miljøpåvirkning og utslipp til fjord, til luft, lukt, støy, og geologi med grunnvannsforhold, bergkvalitet/stabilitet, skred- og flomfare, utbygging avdypvannskai.

Videre på programmet står infrastruktur og samfunn, trafikk vei, trafikk sjø, veikryss Fv666, vann-avløp,energiforsyning, arbeidsplasser (direkte og indirekte), ikke-prissatte konsekvenser som nærmiljø-friluft, naturmangfold, naturressurser, risiko og sårbarhetsanalyse og miljørisiko.

Det blir også orientering om det videre reguleringsplanarbeidet, og mulighet for spørsmål.