LEDER MANDAG 13. NOVEMBER

Vedlikeholdet kan ikke bli oversett

«Vi ser ingen annen løsning enn at staten øremerker mer penger til vedlikehold.»

For dårlig: Denne brua over jernbanen på fylkesveg 64 på Åndalsnes er for dårlig med tanke på sikkerheten for gående og syklende.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Tilstanden på mange av bruene på fylkesvegene og riksvegene her i landet er alt annet enn fullgod. Avisa VG har i en serie artikler avdekket at så mange som 1.087 norske bruer har det inspektørene fra Statens vegvesen omtaler som «store» eller «kritiske» skader. Det kan være bruas bæreevne som er svekket, eller det kan dreie seg om for dårlig trafikksikkerhet.

I alt finnes det 17.500 bruer på riksvegene og fylkesvegene. I Møre og Romsdal har vi rundt 1.200 bruer på fylkesvegene. På lista over bruer som ikke er i fullgod stand, finnes flere bruer på sterkt trafikkerte fylkesveger, blant annet i Vestnes og Rauma. Alle som kjører eller går over bruene, stoler fullt og helt på at brua er sikker. Oppgaven med å sjekke bruenes tilstand, ligger til Statens vegvesen å løse. En gang hvert år skal ei bru inspiseres. VG har avdekket at Vegvesenet har havnet på etterskudd med inspeksjoner. Vegvesenet innrømmer dette, og sier de mangler både penger og folk til å gjennomføre alle inspeksjonene og kontrollene. I Vegdirektoratet beroliger direktør Jane Bordal trafikantene, og sier at hvis vegmyndighetene er i tvil om ei bru er trygg, blir brua stengt.

De siste åra har det vært brukt mer penger på veg enn noen gang tidligere. Ifølge Statens vegvesen bygges det hvert år cirka 600 nye bruer. Dessverre ser vi nøyaktig den samme trenden med bruene som når det kommer til tunneler, og ferjekaier: Vi er dyktig til nybygging, men har lett for å overse at det som er bygget, skal vedlikeholdes. Altfor lite penger settes av til vedlikehold og utbedringer. På fylkesvegene har bruene en gjennomsnittsalder på 47 år, på riksvegene 35 år. Slitasje fra økende trafikk samt korrosjon påvirker bruenes tilstand. Heldigvis har også sikkerheten for fotgjengere og syklister fått større oppmerksomhet.

Alt sammen forsterker behovet for at vegene må vedlikeholdes bedre. Vi ser ingen annen løsning enn at staten øremerker mer penger til kontroll og vedlikehold av bruene. Staten eier riksvegene, og kan ikke skyve ansvaret for at bruer forfaller over på andre. For fylkeskommunen er situasjonen verre. Fylkeskommunene fikk nemlig overdratt ansvaret for «øvrige riksveger» fra staten i 2010, uten at staten sørget for at det fulgte med penger nok til å ta igjen forsømt vedlikehold. Hvem kan gjøre noe for å bedre kontrollene og tilstanden på bruene? Enkelt svar: Ansvaret ligger hos regjeringa.