Helse Midt-Norge frifunnet

Avgjørelsen i ankesaka er klar.

I lagmannsretten Advokaten til Kristiansund kommune, Camilla Selman, og Helse-Midt Norges advokat, Erik Bratterud.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Frostating lagmannsrett forkaster Kristiansund kommunes anke i rettsaka om tomtevalget til nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal. Kristiansund anket saka etter å ha tapt i Inntrøndelag tingrett i fjor.

– Håper dette var siste runde i retten

Torgeir Dahl: – Nå må vi forene krefter for å få sjukehuset best mulig.

Neergaard: – Det er klart vi er skuffet

Her er kristiansundordførerens reaksjon på dommen.


Forkynt

Avgjørelsen i ankesaka ble forkynt til partene fredag. Det var NRK som først meldte om dette. I lagmannsrettens oppsummering heter det blant annet:

«Lagmannsretten konkluderer etter dette med at foretaksmøtets vedtak av 19. desember 2014 om plassering av nytt sykehus på Opdøl ikke er bygget på feil faktisk grunnlag, og det foreligger heller ingen saksbehandlingsfeil. Vedtaket er følgelig gyldig.»

Kristiansund kommune ble dømt til å betale saksomkostninger på omtrent 280.000 kroner. I tillegg kommer utgiftene til rettssaka i tingretten. Kristiansund vil ha muligheten til å anke dommen inn for Høyesterett.

Konklusjonen

Kristiansund gikk til sak da kommunen mente tomtevalget var ugyldig. Kristiansund kommunes påstand ble i ankesaka spisset og flere av temaene fra rettsaken i Inntrøndelag tingrett falt bort. Lagmannsretten tok stilling til tre hovedspørsmål:

 • Er det feil i det faktiske grunnlaget for avgjørelsen?
 • Foreligger det feil ved saksbehandlingen? Dette spørsmål kan igjen splittes opp i om det var mangelfull utredning, ulovlig eierstyring og om det var en saksbehandlingsfeil at styremøter og foretaksmøter ble holdt tre påfølgende dager.
 • Vil eventuelle feil føre til at vedtaket er ugyldig?

Og kom til følgende konklusjon:

 • Feil om areal og økonomisk ramme var ikke avgjørende for tomtevalget. Påstanden om at vedtaket bygger på feil faktisk grunnlag førte derfor ikke fram.
 • Saken ble godt nok utredet og hensynet til forsvarlig saksbehandling er oppfylt.
 • Fant ingen fremgangsmåte som kan sees som ulovlig eierstyring.
 • Det var ikke for kort ventetid mellom styremøtene og foretaksmøtet.
 • Vedtaket er gyldig.

- Ugyldig

I ankesaka pekte Kristiansund kommunes påstand på fire forhold som en mente gjorde vedtaket om tomtevalg på Hjelset ugydlig:

Beregningene av kostnad og areal var feil. Videre at nærheten til Ålesund ble tillagt betydelig vekt, men den økonomiske betydningen av dette ble ikke utredet. Kristiansund mente også det ble utøvd eierstyring utenfor foretaksmøte. Og til slutt at det var uforsvarlig å legge foretaksmøtene og styremøtene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal med kun én og to dagers mellomrom.

Lagmannsretten konkluderte altså med at ingen av forholdene var nok til å gjøre vedtaket ugyldig.

Ønsker ikke å kommentere

Hverken Kristiansund kommunes advokat Camilla Selman eller styreleder i Helse Midt-Norge Ola H. Strand ønsker å kommentere saka før den blir offentlig på mandag.

- Vi har ikke fått satt oss inn i avgjørelsen og har derfor ingen kommentar foreløpig, sier advokat Camilla Selman til Rbnett.

Rbnett har ikke lykkes med å få kontakt med Helse-Midt Norges advokat, Erik Bratterud.

Tapte i tingretten

Kristiansund kommune led et knusende nederlag da saka først var oppe i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Etter ei uke i retten ble helseforetaket frikjent på alle punkter.

Kommunen gikk da til sak på seks punkter for å få kjent vedtaket om å plassere sjukehuset på Hjelset for ugyldig:

1. Myndighetsmisbruk.

2. Brudd på forvaltningslovens paragraf 17 om at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

3. Uforsvarlig kort saksbehandlingstid.

4. Ingen reelle drøftelser i styremøtene / foretaksmøtet: manglende grundig, balansert og lojal drøftelse og vekting av de sentrale momenter for plassering av sjukehuset.

5. Inhabilitet for flere aktører.

6. Omfattende / massive mangler i begrunnelser for vedtaket.

Blankt frifunnet

Domsslutningen fra Inntrøndelag tingrett frikjente Helse Midt-Norge er frifunnet på alle punkter:

 • Vedtaket ikke ugyldig.
 • Utilbørlig styrt prosess ikke sannsynliggjort.
 • Utilbørlig påvirkning av aktører ikke sannsynliggjort.
 • Statsråd Bent Høie ikke inhabil.
 • Styremedlem Liv Stette ikke inhabil.
 • Ingen feil i saksbehandlingen.
 • Ingen feil ved skjønnsutøvelsen.
 • HMN har ikke overskredet sin forvaltningsmyndighet.
 • Eventuelle feil knyttet til lukking av styremøter betyr ikke at vedtaket er ugyldig.