Enige om å slå bankene sammen

Får hovedkontor i Elnesvågen og kontor i Eidsvåg.

Banksjefene Jan-Børge Silseth i Nesset Sparebank (fv.) og Odd Kjetil Sørgaard i Bud, Fræna og Hustad Sparebank slår seg sammen. Foto: Egil H. Torvik 

Nyheter

Styrene i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank har inngått avtale om å slå sammen virksomhetene.

– Målet med fusjonen er å skape en mer slagkraftig bank i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre og være godt posisjonert for fremtiden, heter det i en felles pressemelding fra bankene.

Endelig avgjørelse om fusjonen treffes av bankens generalforsamling/forstanderskap 22. august.

I vedtaket ligger det blant annet at selskapsrettslig blir Bud, Fræna og Hustad Sparebank den overtakende sparebank. Det vil si at Bud, Fræna og Hustad Sparebank overtar alle Nesset Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av fusjonen.

Den fusjonerte banken vil få en forretningskapital på i overkant av 6 milliarder kroner.

Administrerende banksjef i den sammenslåtte banken vil være Odd Kjetil Sørgaard med assisterende banksjef Jan-Børge Silseth. Styreleder blir Svein Atle Roset og nestleder i styret blir Lasse Iversen. Hovedkontoret for den sammenslåtte banken vil være i Elnesvågen med et fullverdig avdelingskontor i Eidsvåg.

– Vi har tro på at en fusjon vil gi en stor og sterk lokalbank for Romsdalsregionen og sørlige deler av Nordmøre, med lokal beslutningsevne og bred kompetanse. Vi ønsker å sette fokus på kunden hvor den sammenslåtte banken skal fremstå som enda mer kundeorientert og tilfredsstille markedets behov for effektive løsninger i tillegg til nærhet og lokal forankring. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med høy kompetanse, sier banksjefene Odd Kjetil Sørgaard og Jan-Børge Silseth.

Den vedtatte fusjonsplanen inneholder imidlertid en del betingelser, som må oppfylles for at fusjonen skal kunne gjennomføres:

* Det forutsettes at forstanderskapet/generalforsamlingen i bankene treffer de nødvendige vedtak.

* Det forutsettes at kreditorvarselperioden på to måneder skal være utløpt og forholdet til bankenes kreditorer ikke skal være til hinder for gjennomføringen.

* Det forutsettes at Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av hovedavtalen med felles fusjonsplan.

* Det forutsettes at ingen av bankene før fusjonen inngår avtaler om eller foretar disposisjoner som kan ha en vesentlig innvirkning på sammenslåingen.